sẩy thai trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sẩy thai tự phát xảy ra ở nhiều loài động vật.

Spontaneous abortion occurs in various animals.

WikiMatrix

Nguy cơ sẩy thai giảm đi sau 12 tuần đầu tiên của thai kỳ .

The risk of miscarriage is lower after the first 12 weeks of the pregnancy .

EVBNews

Sẩy thai và thai chết khi sanh ra

Miscarriages and Stillbirths

jw2019

Cô từng sẩy thai hai lần rồi, vì vậy lần này nên cẩn thận

You had miscarriage twice, be careful this time

opensubtitles2

Gọi cho bác sĩ của bạn nếu bạn nghĩ bạn đang bị sẩy thai .

Call your doctor if you think you are having a miscarriage .

EVBNews

Cô có từng bị sẩy thai không?

Do you have a history of miscarriages?

OpenSubtitles2018. v3

Sẩy thai và sinh ra thai chết lưu ảnh hưởng đến người mẹ ra sao?

How are many mothers affected by a miscarriage or a stillbirth?

jw2019

Tôi biết 5 người phụ nữ sẩy thai.

I know five women at work who’ve had miscarriages.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng 80% các trường hợp sẩy thai xảy ra trong 12 tuần đầu của thai kỳ (ba tháng đầu tiên).

About 80% of miscarriages occur in the first 12 weeks of pregnancy (the first trimester).

WikiMatrix

Đây là vài lời khuyên liên quan đến sẩy thai :

Here are some tips for dealing with a miscarriage :

EVBNews

Con đã sẩy thai hai lần rồi!

I’ve missed the birth twice!

OpenSubtitles2018. v3

Bi kịch lớn hơn đến vào năm 1718, khi Caroline sẩy thai ở Richmond Lodge, nơi bà cư trú.

Further tragedy occurred in 1718, when Caroline miscarried at Richmond Lodge, her country residence.

WikiMatrix

Nhưng sẩy thai không phải là lỗi của ai, và bạn không thể ngăn chặn nó .

But a miscarriage is no one ‘s fault, and you can’t prevent it .

EVBNews

Là bất thường nếu sẩy thai từ ba lần liên tục trở lên .

It is unusual to have three or more miscarriages in a row .

EVBNews

Bò cái sinh sản chẳng sẩy thai.

Their cows give birth and do not miscarry.

jw2019

Không có cách nào thể dừng sẩy thai .

No treatment can stop a miscarriage .

EVBNews

Chị Pam, vài năm sau đó, chị bị sẩy thai.

Some years later, Pam, you lost a child through a miscarriage.

jw2019

Những rối loạn trong hệ miễn dịch của người phụ nữ có thể dẫn đến sẩy thai .

A problem with a woman ‘s immune system can lead to pregnancy loss .

EVBNews

Tôi kê toa thuốc cho cô, giúp ngăn ngừa việc sẩy thai

I prescribe some medicine for you to prevent miscarriage

opensubtitles2

Tôi đã sẩy thai vào tuần thứ mười.

I miscarried at ten weeks.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng từ khi tôi bị sẩy thai, chắc chúng rất giận tôi.

But since I aborted, they must be very angry at me.

OpenSubtitles2018. v3

Sẩy thai không xảy ra ngay trong một lúc .

A miscarriage does not happen all at once .

EVBNews

Nhưng buồn thay, Mary bị sẩy thai.

Sadly, she had a miscarriage.

jw2019

Tôi sẽ bị sẩy thai phải không?

I’m gonna miscarry, aren’t I?

OpenSubtitles2018. v3