tẩy chay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tẩy chay sự bất hạnh mày mang tới cho tao.

What was I thinking !

QED

Phát ngôn viên Peter Tatchell, kêu gọi tẩy chay tập đoàn xe buýt và đường sắt.

In 2000, OutRage! spokesman Peter Tatchell, called for a boycott of the bus and rail group.

WikiMatrix

Cuộc trưng cầu này bị tẩy chay mạnh mẽ bởi người Serb tại Bosna.

The referendum was largely boycotted by the Bosnian Serbs.

WikiMatrix

Bài vở không thành vấn đề, nhưng mình bị tẩy chay, suốt ngày thui thủi một mình.

I didn’t have any difficulty with the schoolwork, but I was an outcast and spent a lot of time alone.

jw2019

Họ có thể phá vỡ nền kinh tế bằng đình công và tẩy chay.

They can disrupt the economy through strikes and boycotts.

ted2019

Nghĩa là “kẻ mang đến tai họa; kẻ mang đến sự tẩy chay”.

Meaning “Bringer of Disaster; Bringer of Ostracism.”

jw2019

Hầu hết các đảng đối lập đã chọn tẩy chay các cuộc bầu cử này.

Most opposition parties chose to boycott these elections.

WikiMatrix

PNP tẩy chay các cuộc bầu cử được gọi là vào năm 1983.

The PNP boycotted the elections called in 1983.

WikiMatrix

Vậy còn, tẩy chay những kẻ vô đạo đức thì sao?

What about boycotting immorality, then?

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả họ đều lầm bầm, và rồi họ tẩy chay Ngài.

They were all grumbling, and so they boycotted him .

QED

Rõ ràng là, ai đó đã tẩy chay nó bằng kiểu gì đó.

Clearly, someone has singled him out somehow.

OpenSubtitles2018. v3

Một thời gian sau đó, cả hai đứa này đã bị tẩy chay khỏi đám bạn của nó.

Both were ostracized socially for some time thereafter.

LDS

Nhiều fan bắt đầu nhiếc móc Henry và còn tẩy chay tất cả sản phẩm của SM Entertainment.

Some fans begin to bash Henry and had plans to boycott SM Entertainment products.

WikiMatrix

Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông sau đó nói rằng không có tẩy chay nào.

However, his spokesman later said that no boycott had been discussed.

WikiMatrix

Tẩy chay xe buýt ở Montgomery.

Boycotting the buses in Montgomery.

OpenSubtitles2018. v3

Idemitsu gọi sự tẩy chay này là “món quà Giáng Sinh kỳ quặc” nhưng “hoàn toàn vô nghĩa”.

Idemitsu called the boycott “an odd Christmas gift” but “utterly negligible.”

WikiMatrix

Bị các lãnh chúa tẩy chay.

Covered by Lorde.

WikiMatrix

Tẩy chay xe buýt ở Montgomery.

Boycotting the buses in Montgomery. “

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng sau này Newton tẩy chay Whiston.

Later, however, Newton ostracized him.

jw2019

Anh ta tẩy chay Jonathan Byers, nhưng sau đó lại kết bạn với anh ta.

He ostracizes Jonathan Byers, but later comes to befriend him.

WikiMatrix

Một người trong các gia đình này nói: “Lúc mới bị cộng đồng tẩy chay thật khó khăn.

“It was difficult after we were expelled from the community.

jw2019

Vì các lý do khác nhau, Iran và Lybia cũng tẩy chay.

For different reasons, Iran and Libya also boycotted the Games.

WikiMatrix

Một số người khác kêu gọi tẩy chay kinh tế ở tiểu bang này .

Some urge economic boycotts of the state .

EVBNews

Liệu người đó có bị cộng đồng Nhân-chứng tẩy chay không?

Would he be ostracized by the Witness community?

jw2019