thái dương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thùy đỉnh và thùy thái dương không có gì.

Thin slices through the parietal and temporal lobes were clean.

OpenSubtitles2018. v3

Thái Dương Hệ độc đáo bắt nguồn từ đâu?

Our Unique Solar System —How It Got Here

jw2019

Thái Bình Dương tham gia ở Nhóm III khu vực châu Á/Thái Bình Dương.

Pacific Oceania compete in the Asia/Oceania Zone of Group III.

WikiMatrix

Các phi thuyền đã xuyên qua thái dương hệ và bay xa hơn nữa.

Spacecraft have penetrated the solar system and beyond.

jw2019

Họ cũng là con người, như chúng ta cũng từ trong chính thái dương hệ này.

Well, they are people, just like us from within our own solar system.

OpenSubtitles2018. v3

Một vết thâm nhỏ màu xanh trên thái dương.

You know, a little blue bruise on his temple.

OpenSubtitles2018. v3

Một chút ngập ngừng của thùy thái dương não bộ.

Divert A total the temporal lobe of the brain.

OpenSubtitles2018. v3

Ảo giác và co giật cho thấy vấn đề là ở thùy thái dương.

The hallucinations and seizures indicate problems in the temporal lobe.

OpenSubtitles2018. v3

Thái Dương Hệ khó có thể ổn định nếu chịu sức hút của hai hoặc nhiều mặt trời.

It is unlikely that our solar system would remain stable if we had to contend with the gravitational force of two or more suns.

jw2019

Francis Pullman đã tự tay mình đâm mũi tiêm titan dày 7 cm vào thái dương.

Francis Pullman saw his hand, drove a titanium syringe three inches into his temporal lobe.

OpenSubtitles2018. v3

Rồi Jack nói với Ronnie từ bên cạnh thái dương Daisy.

Then Jack spoke to Ronnie from beside Daisy’s temple.

Literature

Nó nằm bên trong thùy thái dương.

Inside the temporal lobe.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy phá bỏ vầng trăng, vầng thái dương;

Pack up the moon and dismantle the sun,

OpenSubtitles2018. v3

Dải Ngân Hà—trong đó có thái dương hệ của chúng ta—chứa ít nhất 100 tỉ ngôi sao.

Our Milky Way galaxy —of which our solar system is only a part— contains at least 100 billion stars.

jw2019

bên thái dương này.

Right here, on the side of the head.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy chỉ còn lại là do cơn co giật từ thùy thái dương.

We’re left with temporal lobe seizure.

OpenSubtitles2018. v3

bị sưng khá to giữa trán và thùy thái dương trái.

However, there is a bit of swelling between the frontal and the left temporal lobes.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy xem kích thước và vị trí tương đối của Trái Đất đối với Thái Dương Hệ.

Consider the earth’s measurements and its position relative to the rest of our solar system.

jw2019

Ở nam giới, có một đám tóc quanh hai bên thái dương và sau cổ .

In men, there ‘s a wreath of hair around the side and back .

EVBNews

Đây nè, nó bảo ” Thái Dương thần công có tác dụng đối với bọn Eemuki “!

Look, it says the ” Force of Yang ” works on the Eemuki !

QED

Và nói gì về thái dương hệ, dải Ngân hà của chúng ta và cả vũ trụ?

And what of our solar system, and our Milky Way galaxy, and the universe?

jw2019

Cương dương là trạng thái dương vật căng máu và cứng lên .

An erection is what happens when your penis fills up with blood and hardens .

EVBNews

cho 1 phát vào thái dương.

… you put it through his temple.

OpenSubtitles2018. v3

Dân Do Thái đã trở về Sion và đã có một cơn bão thái dương.

The Jews have returned to Zion and there has been a comet.

OpenSubtitles2018. v3

Trên thùy thái dương.

Over the temporal lobe.

OpenSubtitles2018. v3