tiện ích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tiện ích Comment

Identities

KDE40. 1

Lưu ý: Bạn không cần phải xác minh tài khoản để chạy tiện ích vị trí Google Ads.

Note : Your account doesn’t need to be verified to run Google Ads location extensions .

support.google

Nếu tiện ích cần một số quyền, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền cho tiện ích.

If the extension needs some permissions, you’ll be asked .

support.google

Bạn có thể bật báo cáo về tiện ích tin nhắn bằng cách:

You can turn on message reporting by :

support.google

Để sử dụng tiện ích Google Play Phim, bạn cần có phiên bản Chrome mới nhất.

To use the Google Play Movies và TV extension, you need to have the latest version of Chrome .

support.google

Nhấp vào Thêm tiện ích khuyến mại đã chia sẻ phía trên chế độ xem dữ liệu.

Click Add shared promotion extension, above the data view .

support.google

Chỉnh sửa quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại hoặc tiện ích cuộc gọi của bạn.

Edit your call-only ad or call extension .

support.google

Tìm hiểu thêm về tiện ích quảng cáo

More about ad extensions

support.google

AdWords hiển thị tiện ích của bạn dựa trên một số yếu tố như:

AdWords shows your extensions depending on a number of factors such as :

support.google

Tiện ích chụp ảnh màn hình KDE

KDE Screen Grabbing Utility

KDE40. 1

Để thêm nhiều tiện ích giá, hãy xem Thêm hoặc chỉnh sửa hàng loạt tiện ích giá.

To add many price extensions, see Add or edit price extensions in bulk .

support.google

Tiện ích làm tăng hiệu suất và chất lượng quảng cáo.

Extensions boost ad performance and quality .

support.google

Bạn có thể tạo tiện ích tin nhắn ở cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

You can create a message extension at the account, chiến dịch or ad group level .

support.google

Cách sử dụng tiện ích này:

To use the extension :

support.google

Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu tiện ích, tiện ích sẽ được gửi đi xem xét.

Once you edit and save your extension, it’s sent for review .

support.google

Cột này chỉ có sẵn trên trang “Quảng cáo và tiện ích“.

This column is available on the ” Ads và extensions ” page only .

support.google

Tiện ích chú thích thủ công sẽ ghi đè chú thích động.

Manual callout extensions override dynamic callouts .

support.google

Tương tự như vậy, các tiện ích cấp chiến dịch sẽ ghi đè tiện ích cấp tài khoản.

Likewise, campaign-level extensions override account-level extensions .

support.google

Nhấp vào + Tiện ích.

Click + Extension .

support.google

Bài viết này mô tả về tiện ích vị trí đơn vị liên kết.

This article describes affiliate location extensions .

support.google

Chọn Chế độ xem: Tiện ích vị trí từ menu thả xuống phía trên bảng tiện ích.

Select View : Location extensions from the drop-down menu above the extensions table .

support.google

Nó cũng trả tiền cho một số thuế tài sản và tất cả các chi phí tiện ích.

It also pays for some of the property taxes and all the utility costs.

WikiMatrix

Tìm hiểu thêm về chính sách quảng cáo cho việc sử dụng tiện ích cuộc gọi.

Learn more about advertising policies for using call extensions .

support.google

Để tìm hiểu cách kiểm tra các lần từ chối, hãy truy cập Xem hiệu suất tiện ích.

To learn how to check for disapprovals, go to See extension performance.

support.google