tìm hiểu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hãy tìm hiểu thêm về cách giữ bảo mật tài khoản của bạn.

Learn more about how to keep your account secure.

support.google

Bên dưới, bạn có thể tìm hiểu loại danh sách tương thích với các loại quảng cáo.

Below you can find out which list type is compatible to which types of ads .

support.google

Tìm hiểu cách xóa người dùng khỏi tài khoản của bạn.

Learn how to remove users from your account

support.google

Tìm hiểu cách tạo tài khoản Merchant Center.

Learn how to create a Merchant Center account.

support.google

Tìm hiểu cách sắp xếp các việc bạn cần làm.

Learn how to organise your tasks.

support.google

Tìm hiểu thêm về Copyright Match Tool.

Learn more about the Copyright Match Tool.

support.google

Hãy tìm hiểu thêm

Learn more

support.google

Nhờ tìm hiểu Kinh Thánh, tôi học được nhiều sự dạy dỗ có tác động mạnh mẽ.

Studying the Bible opened my eyes to many powerful, motivating truths.

jw2019

Nếu danh bạ của bạn trên thẻ SIM, hãy tìm hiểu cách nhập danh bạ từ thẻ SIM.

If your contacts are on a SIM card, learn how to import contacts from a SIM card.

support.google

Tìm hiểu về quy trình hoạt động của Ad Exchange.

Learn about the Ad Exchange workflow.

support.google

Sau đó, bạn nên tìm hiểu về yêu cầu xem xét bên dưới:

Then you should learn about requesting a review below:

support.google

Hãy cùng tìm hiểu.

Let’s find out .

QED

Bạn có thể tìm hiểu thêm trong Sách trắng về lựa chọn quảng cáo.

Learn more in the Ad selection white paper.

support.google

Mới đầu người đàn ông và đàn bà gặp nhau, tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau.

A man and a woman meet, get to know each other, and fall in love.

jw2019

Tìm hiểu thêm về cách Theo dõi quảng cáo kéo xuống Studio.

Learn more about Trafficking Studio push-down creatives.

support.google

Newel và Ann tìm hiểu nhau trong ba năm và kết hôn vào năm 1823.

Newel and Ann courted for three years and married in 1823.

LDS

Tìm hiểu cách yêu cầu trợ giúp.

Learn how to get help.

support.google

Bạn muốn tìm hiểu thiết bị mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện.

You want to find out the device on which your ad appeared .

support.google

Hãy tìm hiểu.

Check around.

LDS

Abby và chú đang tìm hiểu nó từ lần xảy ra sự cố trước.

Abby and I were looking into it after your last incident.

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu thêm về vị trí nơi Quảng cáo mua sắm có thể xuất hiện.

Learn more about where Shopping ads can appear.

support.google

Tìm hiểu thêm

Learn more

support.google

Tìm hiểu bài giới thiệu về phần mở rộng đoạn nội dung có cấu trúc.

Learn about structured snippet extensions.

support.google

Cậu không tìm hiểu được gì ở đây đâu.

Well, you are not going to see it here .

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu thêm về Chính sách bảo mật và chấp nhận hình ảnh của Google Maps.

Learn more about Google Maps Image Acceptance and Privacy Policies.

support.google