tọa độ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhưng rất tiếc cho anh, vì tọa độ không gian chính nó cũng giãn ra

The reality is, it’s not, because the space coordinates themselves are spreading out.

QED

Donegan, tôi sẽ báo anh tọa độ mục tiêu.

Donaghan, I’ll get you the coordinates for the target.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng còn một cách biểu diễn khác, đó là hệ tọa độ cực.

It’s five units in the X direction, two units in the Y direction .

QED

Ông ấy không cho chúng ta tọa độ.

He won’t give us the coordinates.

OpenSubtitles2018. v3

Rồi điểm B đây, tọa độ trục hoàn ( x ) của nó là gì?

Now this point B here, what’s the x- coordinate?

QED

Nếu là một đường thẳng, tôi dùng hệ tọa độ Descartes.

If I want to look at straight lines, I should use Cartesian .

QED

Hãy đảm bảo các tọa độ này khớp với thông số kích thước quảng cáo.

Make sure these coordinates match the rendered creative size dimensions.

support.google

Tọa độ hạ cánh chính xác, Seven.

Landing coordinates are spot on, 7.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có cái tọa độ này, anh đưa tôi đến đó được không?

If I give you some coordinates, can you take me to’em?

OpenSubtitles2018. v3

Định vị tọa độ cho chúng tôi.

Give us the coordinates.

OpenSubtitles2018. v3

Mà là nó đưa 2 hệ thống tọa độ lại với nhau và chúng khớp hoàn toàn.

The real genius is that it brings together two coordinate systems so they fit perfectly.

QED

Tôi có tọa độ định vị cho điểm đến mới của anh.

I have GPS coordinates for your new destination.

OpenSubtitles2018. v3

Tọa độ của Gil Ra Im bất luận lúc nào cũng chỉ là một trong hai loại.

You will always remain between those two categories .

QED

Vị trí của một hạt trong không gian ba chiều đòi hỏi ba tọa độ vị trí.

The location of a particle in three-dimensional space requires three position coordinates.

WikiMatrix

Tọa độ hạ cánh này không khớp với hôm qua.

These landing coordinates don’t match yesterday’s.

OpenSubtitles2018. v3

Xác định tọa độ.

Set condition One SQ.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã có tọa độ của lò phản ứng.

I have the coordinates of the reactor.

OpenSubtitles2018. v3

Đây mới là hình ảnh thực sự của tọa độ GPS đó.

This is the true image of those GPS coordinates.

OpenSubtitles2018. v3

Ngài đã có tọa độ để lấy Genesis.

You have the coordinates to beam up Genesis.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi gởi tọa độ cho anh.

I’m sending you the coordinates now.

OpenSubtitles2018. v3

Cả 2 đều có tọa độ dương.

Both of its coordinates are positive.

QED

Tọa độ thế nào?

What are your coordinates?

OpenSubtitles2018. v3

Kiểm tra tọa độ đi.

Check the coordinates.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đã học về cách biểu diễn một điểm trên hệ trục tọa độ.

We learned about how to represent a point, how to plot points.

QED