tôi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Anh ký vào áo tôi, được không?

Sign my shirt, would you?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có quen anh sao?

Do I know you?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy, tôi phải lái xe tới đó à?

So, do I have to drive down there?

OpenSubtitles2018. v3

Là vụ đầu của tôi ở cục đấy.

It was my first case at the bureau.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đâu muốn làm ông thất vọng.

I didn’t want to disappoint him again.

Literature

Tôi đề nghị anh quay lại làm việc của mình và bỏ vụ này đi.

I suggest you return to your duties and drop this matter.

OpenSubtitles2018. v3

Luôn khoái nghe tôi bình luận tin tức trong ngày

Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.

OpenSubtitles2018. v3

Mục sư Sykes làm tôi giật mình bằng câu nói nghiêm khắc, “Carlow Richardson, ta chưa thấy con đi trên lối đi này.”

“Reverend Sykes startled me by saying sternly, “”Carlow Richardson, I haven’t seen you up this aisle yet.”””

Literature

Ý tôi là, tôi bây giờ có thể thực sự đọc lần đầu tiên trong đời.

I mean, I can actually now for the first time in my life read.

ted2019

Không, tôi không.

No, I’m not.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi yêu những chiếc xe, chúng thật kích thích.

I love the cars, they’re dope.

OpenSubtitles2018. v3

tôi nhận ra rằng tôi đã nhầm về vụ của vợ ông.

Last night, I realized that I was thinking about your wife’s case the wrong way.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù hai mắt bị lóa vì mặt trời chói lọi, tôi thấy Ned không còn ở đó.

Although momentarily dazzled by the bright sunlight, I could see that Ned was nowhere about.

Literature

Với hai con tôi hiện nay

With my two children today

jw2019

Tôi nghĩ anh ấy có vài đầu mối khá tốt, mà có thể làm nghề nghiệp của anh ấy phát triển hơn… nó thật tuyệt.

I think he had some pretty good leads, which could have blown his career wide open… it was great.

OpenSubtitles2018. v3

Jim, Tôi không biết phải nói thế nào

Jim, I don’t know what to tell you.

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi vợ của một anh qua đời và anh đối mặt với những hoàn cảnh đau buồn khác, anh nói: “Tôi học được rằng chúng ta không thể lựa chọn loại thử thách nào mình phải chịu, cũng như thời điểm hoặc số lần xảy đến.

After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

jw2019

Cộng sự của tôitôi… đang muốn những người vô gia cư được sống tốt hơn

My partner and i are trying to transition some of the homeless vets out here into affordable housing.

OpenSubtitles2018. v3

Vui mừng thay vợ tôi đã bình phục, và chúng tôi có thể trở lại tham dự các buổi nhóm tại Phòng Nước Trời”.

Thankfully, Inger has recovered, and once again we are able to attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”

jw2019

Tôi có số của cô…

I have your number.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, việc tìm hiểu Kinh Thánh kỹ lưỡng đã giúp tôi vun trồng tình bạn mật thiết với Cha của Chúa Giê-su là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

However, my careful study of the Bible helped me to develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.

jw2019

Câu hỏi tôi thường xuyên nhận được là: Làm sao bạn làm được thứ được lan truyền đến vậy?

The question I get most frequently is: How do you make something go viral?

ted2019

Đây là cái tôi thích.

This is my favorite.

ted2019

Mỗi sáng tôi thức dậy, tự nhủ: “Daan, dừng lại.

And one morning I woke up and I said, “Daan, stop.

ted2019

Vì thế chúng tôi dựng lều trên một mảnh đất trống trong nông trại của một người chú ý.

So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.

jw2019