tổng kết trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng tôi đã tổng kết cho bạn, nhưng hãy thoải mái để đọc hết Agreement tại đây.

We have summed it up for you, but feel free to read the full Agreement here.

QED

Trong phần tổng kết này, cần liệt kê tất cả những quyết định đã được đưa ra.

In this summary, list all of the decisions made.

Literature

Sau thu nhập cuối cùng của bạn được tổng kết, chúng sẽ được đăng trên trang “Giao dịch”.

After your earnings have been finalised, they’re posted to your ” Transactions ” page .

support.google

Đây là bản tổng kết trong một trang của chúng tôi.

This is our one-page summary .

ted2019

Tôi nghĩ mình nên tổng kết lại và kết luận rằng điều này là phổ biến.

I think I just want to recapitulate and say this is common.

ted2019

Bảng sau tổng kết các tính chất quan trọng của sáu hạt quark.

The following table summarizes the key properties of the six quarks.

WikiMatrix

Điều đó gần như là tất cả những gì tôi tổng kết lại.

That’s as close as I can come to summing that up.

QED

Vậy bạn có thể viết tổng kết công việc cho năm sau ngay bây giờ.

So you can write next year’s performance review now.

ted2019

Tổng kết lại, tổng số tiền chưa được trả lên tới hơn 900 triệu yên.

In all, the total unpaid amount is more than 900 million yen.

WikiMatrix

Đó là tổng kết.

That’s the bottom line.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy thì, hãy để tôi tổng kết về hiện trạng của chúng ta.

So let me summarize where we are.

ted2019

Bảng xếp hạng tổng kết cho năm và thập kỉ sau đó được tính từng tuần gộp lại.

Summary charts for years and decades are then calculated from their component weekly charts.

WikiMatrix

tổng kết lại, chúng ta đánh đổi hạnh phúc trung bình.

And so in effect, we trade average happiness .

QED

Vì vậy nó tổng kết nhiều cái mà chúng ta đang nói.

So it sums up a lot of what we’re talking about.

QED

Em phải đến Lễ tổng kết cuối năm ngày mai!

You’ve got to come to the end of year ceremony tomorrow!

OpenSubtitles2018. v3

Vậy là, làm sao để tổng kết tất cả những điều này?

So, what can we synthesize out of all this?

ted2019

Để tổng kết và kết thúc phần này, tôi muốn nói về một sự khác biệt nhỏ.

To close this part and sum up, I’d like to talk about something a little different.

ted2019

Nhưng mà… chúng ta nên tổng kết lại một chút đi.

But we need to sort some things out first.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó, chúng được tổng kết.

Oh, yes, they are complete.

WikiMatrix

Kỹ thuật canh tác bước đầu đã được tổng kết lại.

First-order logic revisited .

WikiMatrix

Tổng kết lại, dòng Amiga đã bán được khoảng 4.850.000 máy trong suốt lịch sử công ty.

Ultimately the Amiga line would sell an estimated 4,850,000 machines over its lifetime.

WikiMatrix

Tôi sẽ tổng kết lại bằng việc khái quát hoá.

I’m going to wrap up by generalizing beyond just farming.

ted2019

Tổng kết, tôi đã làm những gì nên được thực hiện.

To sum up, I have done what should be done.

QED

Katla McGlynn của trang The Huffington Post tổng kết lại tập phim như sau: “Chà!

Katla McGlynn of The Huffington Post summarized the episode by saying: “Phew!

WikiMatrix