triển khai trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Triển khai cách ly và kiểm dịch ngay bây giờ.

Implement quarantine procedures now.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ triển khai máy thu tín hiệu.

We’ll deploy the golden retrievers.

OpenSubtitles2018. v3

Các thuyền quay nghiêng, triển khai hình chữ Nhất.

All ships line up!

OpenSubtitles2018. v3

Khi F-7A được đưa vào trang bị, J-6 được tái triển khai để bảo vệ Tirana.

Once the F-7A became available, the J-6 was redeployed to guard Tirana.

WikiMatrix

Mâu thuẫn giữa yêu cầu, thiết kế, triển khai và được phát hiện sớm.

Inconsistencies among requirements, designs, and implementations are detected early.

WikiMatrix

Khoảng 25.000 quân đã được triển khai để dập tắt cuộc nổi loạn.

Around 25,000 troops were deployed to quell the rebellion.

WikiMatrix

Có hai loại phương pháp triển khai thương mại điện tử Google Analytics chính:

There are two main types of Google Analytics ecommerce implementation methods : Standard ecommerce and enhanced ecommerce .

support.google

Họ đã được triển khai hai lần đến Iraq.

They have been deployed twice to Iraq.

WikiMatrix

14 giờ ngày 24 tháng 10, hai đơn vị phải và trái của Maruyama bắt đầu triển khai tấn công.

At 14:00 on 24 October, Maruyama’s left and right wing units began to deploy for their attacks.

WikiMatrix

Tháng 5 năm 1943, Hồng quân triển khai SU-152, và sau đó được thay thế bằng ISU-152 năm 1944.

In May 1943, the Red Army deployed the SU-152, replaced in 1944 by the ISU-152.

WikiMatrix

DataObject Khi được triển khai, cho phép truyền dữ liệu và thông báo thay đổi dữ liệu.

DataObject When implemented, enables the transfer of data, and notification of data changes.

WikiMatrix

Tổng cộng số quân Ukraina được triển khai trên khắp thế giới là 562 người.

The total Ukrainian armed forces deployment around the world is 562 servicemen.

WikiMatrix

Để triển khai tùy chọn Web và ứng dụng, bạn hãy làm theo các hướng dẫn này.

To implement the App + Web option, follow these instructions .

support.google

Vào 26 tháng 9, bố được triển khai dọc theo vòng tròn K4.

On September 26th, you’re gonna be deployed along the K4 circle.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng quên sử dụng hướng dẫn Google Developers để triển khai dàn xếp trong ứng dụng của bạn.

Don’t forget to use the Google Developers guide to implement mediation in your apps.

support.google

Năm 1987 hơn 80 địa điểm được triển khai sẵn sàng, chủ yếu tại khu vực quanh Moskva.

In 1987, over 80 of these sites were active, mainly in the area around Moscow.

WikiMatrix

Nwm 1977 Series DC-9 “Super 80” (tên sau này là MD-80) được triển khai.

In 1977, the next generation of DC-9 variants, dubbed the “Super 80” (later renamed the MD-80) series, was launched.

WikiMatrix

Cách triển khai mẫu:

Example implementation :

support.google

Chuẩn bị triển khai!

Prepare to deploy!

OpenSubtitles2018. v3

Lần này, Ashworth đóng vai trò người triển khai bom và Kokura là mục tiêu chính.

This time, Ashworth served as weaponeer and Kokura was the primary target.

WikiMatrix

Trong số các sư đoàn nói trên chỉ có 7 sư đoàn triển khai tới biên giới.

Of the regular divisions, only seven were deployed to the border.

WikiMatrix

Chương trình đã được triển khai từ tháng 3 năm 2013 với 3 hoạt động chính:

The program has been conducted since March 2013 with three major activities:

worldbank.org

Cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để có thể triển khai chiêu thức này.

Much time and patience will be needed to master the move.

OpenSubtitles2018. v3

Marquis de Lafayette đã gửi 1.200 lính để cùng triển khai tấn công.

The Marquis de Lafayette was sent south with 1,200 men to help with the assault.

WikiMatrix

Triển khai DEFCON 1.

Take us to DEFCON one.

OpenSubtitles2018. v3