trình độ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Màu xanh lá cây có nghĩa là học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo.

Green means the student’s already proficient.

ted2019

Họ có trình độ hiểu biết nào rồi?

What will they already know?

jw2019

Còn gia thế, trình độ, năng lực, tuổi tác của cô chẳng có gì nổi bật.

But family, education, skills, age, you don’t have anything going for you .

QED

Hiện tại, không phương pháp gia công nào đạt được trình độ tinh xảo như vậy.

No additive manufacturing today gets even close to this level of sophistication.

ted2019

Giờ thì họ đến đây để ngài thẩm định trình độ của họ.

They are come before you now for judgment as to their training.

OpenSubtitles2018. v3

Điều ấy tùy thuộc một phần vào trình độ khôn ngoan khi chọn người hôn phối tương lai.

In part it depends on the degree of wisdom used when selecting a mate.

jw2019

Họ có một trình độ cao.

They have a very high level.

QED

Họ vượt xa trình độ của tớ.

They’re so out of my league.

OpenSubtitles2018. v3

Một vài trường nội trú nào đó có thể có trình độ giáo dục xuất sắc.

Certain boarding schools may have impressive academic standards.

jw2019

Chọn trình độ

Select the level

KDE40. 1

Nhưng có lẽ hôm nay cháu đã đạt trình độ mới.

It’s like, today I’ve gone to a whole other level.

OpenSubtitles2018. v3

Theo họ, có trình độ học vấn tốt thường đồng nghĩa với việc học lên cao.

To such parents, a good education often means higher education.

jw2019

Chúng ta không muốn ai nghĩ cháu là một người quản lí tài sản kém trình độ.”

We wouldn’t want anyone thinking I’m an incompetent estate manager. ”

Literature

Không trình độ nào có thể ngăn cản được, con người với cái chết.

No knowledge in existence can pevent a person, from escaping death.

OpenSubtitles2018. v3

Trình độ của các cậu cũng sẽ tốt lên.

Their cheering gets better too.

OpenSubtitles2018. v3

Trình độ thiện xạ chuyên nghiệp hồi năm trước.

Qualified as expert marksman last year.

OpenSubtitles2018. v3

Nguyên nhân thường là do trình độ giáo dục, kinh nghiệm đời và môi trường sinh trưởng.

Often this is due to such factors as education, experience in life, and background.

jw2019

Trình độ của công việc phải được thiết lập để điền vào công việc.

The qualifications of the job must be established to fill the job.

WikiMatrix

Chỉ có một kẻ duy nhất tôi biết có trình độ như vậy.

Only one guy I know with that level of expertise.

OpenSubtitles2018. v3

Tỷ lệ tử vong ở trẻ em gắn liền với trình độ học vấn của phụ nữ

Child Mortality Closely Linked To Women ‘s Education Levels

EVBNews

“Ity” là một hậu tố có nghĩa là giá trị, tình trạng hoặc trình độ của một người.

“Ity” is a suffix that means quality, state, or degree of being.

LDS

Sẽ có người có trình độ như gã sát thủ của ông làm điều đó.

Your assassin would realise this .

OpenSubtitles2018. v3

Một số người có trí nhớ rất tốt, kể cả nhiều người có trình độ học vấn thấp.

Some excel at this, including many with little if any secular schooling.

jw2019

Bà có trình độ học vấn là Cử nhân Luật.

His true vocation was teaching.

WikiMatrix