trồng cây ở trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó giúp ta trồng cây ở bất kì nơi nào, cũng như dẫn nước lũ đi.

Irrigation starts to make you be allowed to plant stuff where you want it, as opposed to where the rivers flood.

ted2019

Không trồng cây ở sân đền thờ — Deut.

26:1 Not to plant a tree in the Temple courtyard — Deut.

WikiMatrix

Nhưng khi người ta trồng cây ở giữa châu Phi thì chuyện đó không thành vấn đề.

But, dear, you know it doesn’t matter when one plants in Central Africa.

OpenSubtitles2018. v3

Trong năm 1998, đã có khoảng 15.000 người trồng cây ở Mỹ (một phần ba trong số là các trang trại cho khách hàng đến “lựa chọn và cưa về”).

In 1998, there were about 15,000 growers in America (a third of them “choose and cut” farms).

WikiMatrix

Những người truyền giáo và các tín hữu Haiti trồng cây ở vùng núi cao phía trên thủ phủ Port au Prince, có thể được nhìn thấy trong hậu cảnh.

Missionaries and members in Haiti plant trees in the mountains high above the capital city of Port au Prince, which can be seen in the background.

LDS

Cánh đồng đen, cánh đồng nâu, cánh đồng chất thải đôc hại, chiến trường — chúng tôi đang ở Bronx nơi mà bạn có thể trồng cây ở khắp mọi nơi, trên xi- măng.

Black field, brown field, toxic waste field, battlefield — we’re proving in the Bronx that you can grow anywhere, on cement .

QED

Cánh đồng đen, cánh đồng nâu, cánh đồng chất thải đôc hại, chiến trường — chúng tôi đang ở Bronx nơi mà bạn có thể trồng cây ở khắp mọi nơi, trên xi-măng.

Black field, brown field, toxic waste field, battlefield — we’re proving in the Bronx that you can grow anywhere, on cement.

ted2019

Ngày Trái Đất 22 tháng 4, Fajksová và mọi người đã trồng 3000 cây giống Jakarta, Indonesia.

As a celebration of World Earth Day on 22 April, Fajksová and others planted 3,000 seedlings of trees in Jakarta, Indonesia.

WikiMatrix

Đó là một mùa xuân tuyệt vời đối với các cộng đồng trồng trái cây ở miền bắc Mexico.

It had been a beautiful spring for the fruitgrowing communities in northern Mexico.

LDS

Ông có thể lấy gỗ từ các cây trồng ở địa phương như cây bách, sồi, tuyết tùng, sung dây và ôliu.

He could choose from locally grown timber, such as cypress, oak, cedar, sycamore, and olive.

jw2019

Tôi dự định bỏ đi những cành câytrồng một bụi cây gai đó

I intend to throw out a bough and plant a lime walk

opensubtitles2

Tôi dự định bỏ đi những cành câytrồng một bụi cây gai đó.

I intend to throw out a bough and plant a lime walk.

OpenSubtitles2018. v3

Biểu tượng ở phía bên trái là một nhánh nhục đậu khấu, một trong những cây trồng chính Grenada.

The symbol in the hoist represents a clove of nutmeg, one of the principal crops of Grenada.

WikiMatrix

Và các người trồng cây ở Phần Lan đã thay đổi các nông trại cửa sổ của mình để thích ứng với những ngày tối vào mùa đông bằng cách đặt thêm đèn LED giúp cây tăng trưởng và hiện tại họ đang truyền bá kinh nghiệm này như một phần của dự án.

And window farmers in Finland have been customizing their window farms for the dark days of the Finnish winters by outfitting them with LED grow lights that they’re now making open source and part of the project .

QED

Trồng một cây non đây và rễ sẽ héo tàn.

Plant is sapling here and the roots rot.

OpenSubtitles2018. v3

Nhìn như có ai đó trồng những cây thuốc đây.

Looks as if someone is cultivating glorious herbs in here.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn có những cánh đồng trồng cây Anh túc Thổ Nhĩ Kỳ.

He has fields in Turkey, where they grow poppy.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng trồng cây đậu ván chỗ ông nữa, ông sẽ thấy nhiều ánh sáng mặt trời hơn.

Stop growing that locoweed at your place, you’d see more daylight.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù người ta nỗ lực trồng cây bergamot những nơi khác, nhưng sản lượng cây đến từ tỉnh Reggio chiếm tỉ lệ cao trên toàn thế giới.

Though efforts are being made to grow bergamots elsewhere, a high percentage of production worldwide comes from the province of Reggio.

jw2019

Hạt là màu đen trong cây mọc hoang, và màu trắng ở cây trồng thuần dưỡng.

They are black in the wild plant, and white in the domesticated form.

WikiMatrix

Phân ở phía đáy những tầng sỏi đá — không liên quan đến ai — cung cấp thức ăn đặc cho những cây trồng ở đầm lầy.

The poo at the very bottom of all those layers of gravel — not touching anyone – is providing solid food for those marsh plants.

ted2019

He cấy các cây trồng ở núi Al pơ giữa dãy núi Alps và Pyrenees đồng thời nghiên cứu khu vườn ở Fontainebleau.

He transplanted alpine plants between the Alps and Pyrenees and the research garden in Fontainebleau.

WikiMatrix

Sự khác biệt chỉ là nguồn nước tưới cho cây trồng ở sa mạc, hay những sân gôn ở Scottsdale, tùy thuộc vào bạn.

The difference is mainly irrigating the desert for food, or maybe golf courses in Scottsdale, you take your pick.

QED