tư duy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn không thể chỉ lấy tư duy con người và nhét vào một cỗ máy.

You can’t just take human thinking and put it into a machine.

ted2019

Và não trái của chúng ta tư duy bằng ngôn ngữ.

And our left hemisphere thinks in language.

ted2019

Đó là một cách thay đổi tư duy chúng ta, và Twitter không phải như chúng ta nghĩ.

This is another way that our mind was shifted, and Twitter wasn’t what we thought it was.

QED

Kỹ thuật lập trình ngôn ngữ tư duy cơ bản đến lố bịch.

Absurdly basic neuro-linguistic programming technique.

OpenSubtitles2018. v3

Khác với khả năng tư duy ở vỏ não.

The opposite of the cerebral cortex.

OpenSubtitles2018. v3

Những người tư duy hình ảnh có thể làm gì khi trưởng thành?

What can visual thinkers do when they grow up ?

QED

Tư duy có ý thức là gì?

What is a conscious mind ?

QED

Kiểu tư duy này không mới.

This kind of thinking isn’t new.

ted2019

Nó thay đổi toàn bộ nhận thức của con người về tư duy và nghiên cứu khoa học.

It changes people’s whole perceptions of thinking about and learning science.

QED

Tôi không tư duy bằng ngôn ngữ.

I don’t think in language.

QED

Tôi nghĩ đó là một sự thay đổi tư duy tuyệt vời.

I think it was a wonderful paradigm shift.

QED

Họ đã thực hiện thêm một bước tư duy nữa, 2 bước.

They’re doing one extra step of thinking, two steps.

ted2019

Là một đảng viên, anh ta thiếu sức mạnh và tư duy độc lập để thách thức Stalin.

As a party member, he lacked the power of conviction and independent thinking to defy Stalin.

WikiMatrix

Mà là một điều thú vị để tư duy, suy nghĩ.

Which is an interesting thing to think about.

QED

Có nhiều cách khác để xây dựng tư duy “Sắp”.

There are other ways to reward yet.

ted2019

Cậu có cách tư duy sự việc vô cùng đặc biệt.

You have a very specific way of thinking about things.

OpenSubtitles2018. v3

Ba phiên bản của tư duy vật lý.

Three versions of physical thinking.

ted2019

Cô nghĩ là cô quá già cho tư duy cấp tiến rồi.

You know, I think I’m too old for radicality .

OpenSubtitles2018. v3

Như vậy một tư duy ý thức là một tư duy với bản ngã ngay bên trong nó.

So a conscious mind is a mind with a self in it .

QED

Cuộc cách mạng nảy sinh va chạm giữa sự sáng tạo và tư duy phân tích.

A revolution in which creativity and analytical thinking collide.

Literature

Tìm hướng tư duy mới!

Think outside the box!

OpenSubtitles2018. v3

Đây là cách mà máy tính tư duy, những con số 1 và những con số 0.

This is how computers think, ones and zeros.

ted2019

Thế nên, đến một lúc nào đó bạn phải tư duy thực tế về chuyện này”.

Hopefully, at some point here, we’ll get serious about this. ”

WikiMatrix

Đó là tư duy tốt.

That’s good thinking.

OpenSubtitles2018. v3