ủng hộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vậy chắc chị không phải người ủng hộ nhà Meachum?

I’m guessing you’re not a fan of the Meachums?

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, anh chị có thể ủng hộ ít nhất vài buổi nhóm rao giảng mỗi tuần.

However, it will likely be possible for them to support at least some meetings for service each week.

jw2019

Người ủng hộ đầu tiên của việc ưu tiên “ABC” là Alan Lakein, vào năm 1973.

An early advocate of “ABC” prioritization was Alan Lakein, in 1973.

WikiMatrix

Anh ấy là một nhà lãnh đạo, người ủng hộ nhiệt tình vì hạnh phúc của cộng đồng

He’s a leader and a passionate advocate for the well-being of his community.

ted2019

Một số nghiên cứu gần đây ủng hộ mối quan hệ chị-em giữa Calceolariaceae và họ Gesneriaceae.

Some recent studies have supported a sister-group relationship between Calceolariaceae and Gesneriaceae.

WikiMatrix

Ông ấy muốn được người Hungary ủng hộ.

He wants the Hungarians behind him.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất ủng hộ quan điểm này về Ngài.

I very much relate to this idea of God .

ted2019

Cảnh sát Berlin hứa hoàn toàn ủng hộ chúng ta.

The chief has guaranteed the full support of the Berlin Police.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy để tôi cung cấp cho bạn một ví dụ để ủng hộ cho phát ngôn cuối cùng.

Let me give just you an example to back up that last statement.

QED

Có, tôi hoàn toàn ủng hộ.

Yes, you have my full support.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng chúng ta phải được Scotland ủng hộ nếu không chưa đánh sẽ thua.

But we must have Scotland or we’ll fail before we start .

OpenSubtitles2018. v3

Lời diễn tả trong Sáng-thế Ký có ủng hộ lập luận này không?

(Exodus 20:11) Does the wording of Genesis support this conclusion?

jw2019

Mĩ đã cung cấp cho họ vũ khí, tiền bạc, Ủng hộ, cổ vũ họ

America gave them weapons, gave them money, gave them support, encouragement.

QED

Nhưng tôi thích biết được mình luôn được ủng hộ.

But I should like to know I have it all the same.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất ủng hộ những việc góp phần ngăn chặn những hành động bạo lực không cần thiết.

I am in favor of anything that prevents unnecessary violence.

OpenSubtitles2018. v3

• Ai được thu nhóm để ủng hộ công việc rao giảng?

• Who were gathered in to support the preaching work?

jw2019

Chúng ta cần phải thuyết phục ban lãnh đạo ủng hộ cô ta

Let’s convince the board to get behind her.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn ngài có ủng hộ!

He certainly did!

jw2019

Vì đã ủng hộ tôi.

For having my back.

OpenSubtitles2018. v3

Công việc của chúng tôi cần rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè.

We need plenty of support for our work.

OpenSubtitles2018. v3

Việc thờ ảnh tượng là một thực hành tín ngưỡng hoàn toàn không được Kinh Thánh ủng hộ.

Veneration of images is a religious practice that has no support in the Bible.

jw2019

Tôi đã nghĩ rằng mọi người sẽ ủng hộ tôi hơn chứ.

I kind of thought everyone would be a little bit more supportive.

OpenSubtitles2018. v3

Vì thế nhiều người Do Thái của thế hệ đó đã ủng hộ dòng dõi Con Rắn.

Thus many Jews of that generation identified themselves as part of the Serpent’s seed.

jw2019

Giới chức giáo phẩm ủng hộ ông để vận động chống lại các Nhân-chứng như thế.

In this anti-Witness chiến dịch, he was backed up by the clergy .

jw2019

Tôi chia sẻ cảm nghĩ của mình với vợ tôi, bà cũng rất ủng hộ tôi.

I shared my feelings with my wife, who was very supportive.

LDS