xoá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ở đây bạn có thể thêm đường dẫn khác để tìm kiếm tài liệu hướng dẫn. Để thêm một đường dẫn, nhấn vào nút Thêm… và chọn thư mục chứa tài liệu cần tìm kiếm. Có thể gỡ bỏ các thư mục bằng cách nhấn vào nút Xoá

Here you can add additional paths to search for documentation. To add a path, click on the Add… button and select the folder from where additional documentation should be searched. You can remove folders by clicking on the Delete button

KDE40. 1

Chỉ mục băng đã được xoá

Tape index deleted

KDE40. 1

Cứ như thể là rửa tay dưới bất kỳ hình thức nào đều ” xoá đi quá khứ lầm lạc ” và loại bỏ những cảm giác còn lại và khả năng hợp lý hoá liên quan đến việc lựa chọn, Lee nói .

It ‘s as if hand-washing in any form ” wipes the slate clean ” and removes the residual feelings and rationalizations associated with the choice, Lee said .

EVBNews

Câu hỏi đầu tiên là có thể bạn sẽ xoá những ứng dụng này, và chúng ta liệu có đang làm điều đó ở thế giới phương Tây?

The first is, can you delete these apps, and are we in the process of doing so in the Western world ?

QED

Và còn thêm cả biểu tượng thùng rác để tăng tính trực quan và giảm bớt nỗi ám ảnh của việc xoá nhầm tệp.

And the Mac added the trash can to make deleting files more intuitive and less nerve – wracking

QED

Việc xoá bỏ tên Hatshepsut, dù với bất kỳ lý do nào hay bất kỳ người nào ra lệnh, hầu như đã khiến bà biến mất khỏi các văn kiện lịch sử và khảo cổ Ai Cập.

The erasure of Hatshepsut’s name—whatever the reason or the person ordering it—almost caused her to disappear from Egypt’s archaeological and written records.

WikiMatrix

Xoá bỏ căng thẳng quân sự và loại bỏ đáng kể rủi ro chiến tranh Ngừng tất cả các hành vi thù địch Được thiết kế như một khu vực hòa bình ở phía tây bờ biển phía tây Thiết lập các biện pháp bảo đảm lẫn nhau quân sự thông qua các cuộc đàm phán cấp cao về quân sự 3.

Elimination of military tension and substantial elimination of war risk Cease all hostile acts Designed as a peace zone in the western part of the west coast Establishment of military mutual guarantee measures through high-rank military-level talks 3.

WikiMatrix

Xoá 20 năm của sự áp bức ra ngoài cửa sổ.

Expunge 20 years of oppression out the window.

QED

Những mục được liệt kê bên cư cũng bị máy ảnh khoá (chỉ đọc). Vậy các mục này sẽ không bị xoá. Nếu bạn thực sự muốn xoá những mục này, hãy bỏ khoá chúng rồi thử lại

The items listed below are locked by camera (read-only). These items will not be deleted. If you really want to delete these items, please unlock them and try again

KDE40. 1

Theo cáo buộc từ phương Tây, Chính phủ Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chống chính sách tôn giáo, trộm cắp đất đai, lạm dụng, và giam giữ các nhóm dân tộc thiểu số như người Hmong, người Thượng và người Khmer Krom bị lên án bởi Ủy ban Liên hợp quốc về Xoá bỏ Phân biệt chủng tộc ở Geneva trong kỳ họp lần thứ 80.

Vietnamese government supported racism, anti-religious policies, land theft, abuse, and imprisonment against ethnic minorities like the Hmong, Montagnards, and Khmer Krom were condemned by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination in Geneva during its 80th Session.

WikiMatrix

Vậy việc xoá sự đói nghèo cùng cực được dự đoán, theo định nghĩa là những người sống với ít hơn $1. 25 một ngày, được điều chỉnh, tất nhiên, theo ranh giới lạm phát từ năm 1990.

So virtual elimination of extreme poverty, as defined by people living on less than USD 1. 25 a day, adjusted, of course, for inflation from a 1990 baseline .

QED

Và ngay cả khi nguồn tri thức của chúng ta được bảo vệ về mặt vật lý thì chúng vẫn phải chống chọi nhiều hơn những tác động âm ỉ bên trong điều đã xé tan Thư viện thành: nỗi sợ hãi tri thức, và niềm tin ngạo mạn rằng quá khứ sẽ bị xoá bỏ.

And even if our reservoirs of knowledge are physically secure, they will still have to resist the more insidious forces that tore the library apart : fear of knowledge, and the arrogant belief that the past is obsolete .

ted2019

Một số nỗ lực để cải thiện rất nhiều nông dân nhà nước với sự giúp đỡ của Bộ trưởng Pavel Kiselev và thành lập ủy ban để chuẩn bị cho một đạo luật giải phóng nô lệ, nhưng không xoá bỏ chế độ nô lệ trong thời trị vì của ông.

Nicholas I made some efforts to improve the lot of the state peasants with the help of the minister Pavel Kiselev and set up committee to prepare a law liberating serfs, but did not abolish serfdom during his reign .

WikiMatrix

Xoá văn lệnh

Delete Scripts

KDE40. 1

Đây là một bộ trình bày dữ liệu nhạy. Để tùy chỉnh nó, hãy nhấn-phải vào đây, rồi chọn Thuộc tính trong trình đơn bật lên. Chọn Bỏ để xoá bộ trình bày ra bảng làm việc. % # Largest axis title

This is a sensor display. To customize a sensor display click the right mouse button here and select the Properties entry from the popup menu. Select Remove to delete the display from the worksheet. %

KDE40. 1

Tao đã xoá nụ cười nham nhở của mày, phải không?

I wiped that grin off your face, didn’t I?

OpenSubtitles2018. v3

Quân đội Anh thật tuyệt khi đã xoá bỏ chúng.

The British Army nicely did away with them.

OpenSubtitles2018. v3

Chiến dịch bỏ qua rất nhiều đề nghị cỉa Benoît Hamon trong cuộc bầu cử Tổng thống và vạch ra một số ranh giới cho chiến dịch của Emmanuel Macron, từ chối thiết lập lại Pháp lệnh của Luật Lao động Pháp và sự xoá bỏ thuế riêng dành cho những người có thu thập cao (ISF) đối với các tài sản không thuộc quyền sở hữu.

It abandoned many of the proposals of its defeated presidential candidate Benoît Hamon and drew a number of red lines with regard to the program of Emmanuel Macron, refusing to allow the reform of the labour code by ordonnance and abolition of the solidarity tax on wealth ( ISF ) on non-property assets .

WikiMatrix

Trong nhiều năm, giả sử rằng chính Thutmouse III hành động với sự oán hận khi đã trở thành pharaon, các nhà Ai Cập học hiện đại đầu tiên cho rằng những hành động xoá bỏ là tương tự như damnatio memoriae của La Mã cổ đại.

For many years, presuming that it was Thutmose III acting out of resentment once he became pharaoh, early modern Egyptologists presumed that the erasures were similar to the Roman damnatio memoriae.

WikiMatrix

Tầm nhìn Thế giới cũng lên tiếng về các vấn đề như lao động trẻ em, xoá nợ cho các nước nghèo, sử dụng trẻ em chiến đấu trong các cuộc tranh chấp có vũ trang.

It claims to speak out on issues such as child labor, debt relief for poor nations, and the use of children as combatants in armed conflict .

WikiMatrix

Thiên tai có thể xoá đi hàng thập kỷ xây dựng và phát triển và chi phí để xây dựng lại có thể còn tốn kém hơn nhiều so với chi phí để đầu tư cho sự thích ứng với thảm hoạ thiên nhiên”

Natural disasters can undo decades of development and the costs of rebuilding can be more than the costs of investment in disaster resilience,” said Achim Fock, the acting Country Director for the World Bank in Vietnam.

worldbank.org

Những tập ảnh này sẽ bị xoá hoàn toàn ra đĩa cứng. Ghi chú rằng tất cả các tập ảnh phụ cũng nằm trong danh sách này nên cũng bị xoá hoàn toàn

These albums will be permanently deleted from your hard disk. Note that all subalbums are included in this list and will be deleted permanently as well

KDE40. 1

& Danh sách hành động (nhấn chuột phải để thêm/xoá

Action & list (right click to add/remove commands

KDE40. 1

Chúng phải bị xoá sổ, và Bolvangar phải được canh phòng cẩn mật.

They must be eliminated, and Bolvangar protected.

OpenSubtitles2018. v3