Nghĩa Của Từ : Xuống Dòng Tiếng Anh Là Gì ? Xuống Dòng Trong Tiếng Anh Là Gì

ngắt dòng và sao chép lại toàn bộ văn bản vào bảng tạm.

Dán khóa công khai vào trình chỉnh sửa văn bản, xóavà sao chép lại toàn bộ văn bản vào bảng tạm.

Bạn đang xem : Xuống dòng tiếng anh là gì
Paste the public key into a text editor, remove the line breaks, and recopy the full text to the clipboard.
Nhập dữ liệu không hỗ trợ ngắt dòng trong ô ngay cả khi các dấu ngắt dòng này được thoát bằng dấu ngoặc kép.
Mỗi mặt hàng trong nguồn cấp dữ liệu phân tách bằng tab phải được hiển thị trong một dòng mà không có tab thừa hoặc dấu ngắt dòng.
Each item in a tab-delimited data feed must appear on a single line without extra tabs or line breaks.
Đang nghĩ ngợi về những chuyện vừa qua thì anh bị đứa con trai nhỏ ngắt dòng tư tưởng, vì nó muốn anh chuốt cây viết chì cho nó.
His musings on these recent events were interrupted by his little boy who wanted his pencil sharpened.
Ngắt dòng thừa trong một hàng sẽ gây ra lỗi ở một số cột trong hàng đó hoặc một trong các hàng sau, tạo ra thông báo lỗi, chẳng hạn như:
Extra line breaks within a row will cause an error in the number of columns in either that row or one of the following rows, producing an error message such as:
(Tạo và ngắt khóa dòng rotor) Rơ le và các khối tiếp điểm phụ được đánh giá theo tiêu chuẩn IEC 60947-5-1.
Ông cũng không muốn ngắt quãng dòng cảm xúc buồn của khán giả sau cảnh chìm tàu Titanic với chi tiết đó.
Nếu bạn cắt và dán thông tin mặt hàng trực tiếp và nội dung này có chứa tab, dấu ngắt dòng hoặc định dạng khác, thì hệ thống của chúng tôi không thể xử lý phần này trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.
If you were to cut and paste item information directly and this content contained tabs, line breaks or other formatting, our system would not be able to process this part of your feed.
Sau khi bạn đã dán mã của mình, hãy kiểm tra xem có bất kỳ thẻ bổ sung nào được chèn bởi phần mềm hoặc thay đổi về ngắt dòng hay không, vì điều này có thể khiến quảng cáo của bạn không hiển thị chính xác.
Once you”ve pasted your code, check for any additional tags inserted by the software or changes in the line breaks, as they might cause your ads not to show correctly.
Tuy nhiên, nếu nội dung này được để trong dấu ngoặc kép (chẳng hạn như “nội dung sản phẩm nội dung sản phẩm ngắt dòng> nội dung sản phẩm”), thì hệ thống của chúng tôi sẽ coi tất cả nội dung trong dấu ngoặc kép là một thuộc tính riêng biệt.
However, if you surrounded this content with quotation marks (such as “product content product content <line break> product content”), our system would treat everything within the quotation marks as a single attribute.

Xem thêm: Tiền Phụ Cấp Tiếng Anh Là Gì ? Phụ Cấp Nhà Ở Tiếng Anh Là Gì

Trong khi ngâm verse, kết thúc một dòng có thể được phát âm bằng cách dùng một khoảng lặng tức thời (momentary pausa), đặc biệt khi cấu trúc vận luật (metrical composition) của nó là dừng ở cuối (end-stopped), hoặc khi nó bị lờ đi hay phát biểu có thể trở nên trôi chảy mượt mà thông qua ngắt dòng ở run-on.
In the speaking of verse, a line ending may be pronounced using a momentary pause, especially when its metrical composition is end-stopped, or it may be elided such that the utterance can flow seamlessly over the line break in what can be called run-on.
Giá trị thời lượng càng kém chính xác thì hệ thống xác định thời điểm ngắt quảng cáo xuất hiện trong dòng kết quả càng ít chính xác.
The less accurate the duration values, the less accurately the system is able to determine when ad breaks occur in the resulting stream.
Đây là thác nước không ngắt quãng cao nhất thế giới, có chiều cao 979 m (3.212 ft) và dòng nước đổ xuống 807 m (2.648 ft).
It is the world”s highest uninterrupted waterfall, with a height of 979 metres (3,212 ft) and a plunge of 807 m (2,648 ft).
Nhưng giờ đây, một lần nữa, dòng từ trường này kết nối với các điểm nóng trên bề mặt của Mặt trời và như những đám khí, plasma sôi sục bên trong Mặt trời, những dòng từ trường có thể ngắt kết nối hoặc đứt gãy, tạo ra vụ nổ năng lượng rất lớn.
But every now and again, those field lines become connected to hot spots on the surface of the Sun, and as the gas and plasma boils inside the Sun, those magnetic field lines can disconnect or break, releasing huge bursts of energy.
Mặt khác, một số người lái môtô phản đối quy định bắt buộc phải có ABS trên tất cả các dòng xe môtô vì họ yêu cầu phải có khả năng ngắt bỏ hệ thống này, ví dụ như khi chạy địa hình.
On the other hand, some motorcycle riders are protesting against a compulsory ABS for all bikes because they call for a possibility to switch the system off, for off road usage or for other reasons.
Biển Địa Trung Hải đã cạn kiệt trong vài triệu năm (vì kỷ băng hà giảm mực nước biển, ngắt kết nối với Đại Tây Dương của Địa Trung Hải, và tốc độ bay hơi vượt quá dòng chảy cung cấp từ các con sông).
The Mediterranean Sea dried up for several million years (because the ice ages reduced sea levels, disconnecting the Atlantic from the Mediterranean, and evaporation rates exceeded inflow from rivers).
Ngắt và tín hiệu là các cơ chế cấp thấp có thể thay đổi dòng điều khiển theo cách tương tự như chương trình con, nhưng thường xảy ra như một phản ứng với một số kích thích hoặc sự kiện bên ngoài (có thể xảy ra không đồng bộ), thay vì thực hiện một dòng điều khiển lưu lượng.
Interrupts and signals are low-level mechanisms that can alter the flow of control in a way similar to a subroutine, but usually occur as a response to some external stimulus or event (that can occur asynchronously), rather than execution of an in-line control flow statement.

Paste the public key into a text editor, remove the, and recopy the full text to the clipboard.Nhập dữ liệu không hỗ trợtrong ô ngay cả khi các dấunày được thoát bằng dấu ngoặc kép.Mỗi mặt hàng trong nguồn cấp dữ liệu phân tách bằng tab phải được hiển thị trong một dòng mà không có tab thừa hoặc dấuEach item in a tab-delimited data feed must appear on a singlewithout extra tabs orĐang nghĩ ngợi về những chuyện vừa qua thì anh bị đứa con trai nhỏtư tưởng, vì nó muốn anh chuốt cây viết chì cho nó.His musings on these recent events wereby his little boy who wanted his pencil sharpened.thừa trong một hàng sẽ gây ra lỗi ở một số cột trong hàng đó hoặc một trong các hàng sau, tạo ra thông báo lỗi, chẳng hạn như:Extrawithin a row will cause an error in the number of columns in either that row or one of the following rows, producing an error message such as:(Tạo vàkhóarotor) Rơ le và các khối tiếp điểm phụ được đánh giá theo tiêu chuẩn IEC 60947-5-1.Ông cũng không muốnquãngcảm xúc buồn của khán giả sau cảnh chìm tàu Titanic với chi tiết đó.Nếu bạn cắt và dán thông tin mặt hàng trực tiếp và nội dung này có chứa tab, dấuhoặc định dạng khác, thì hệ thống của chúng tôi không thể xử lý phần này trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.If you were to cut and paste item information directly and this content contained tabs,or other formatting, our system would not be able to process this part of your feed.Sau khi bạn đã dán mã của mình, hãy kiểm tra xem có bất kỳ thẻ bổ sung nào được chèn bởi phần mềm hoặc thay đổi vềhay không, vì điều này có thể khiến quảng cáo của bạn không hiển thị chính xác.Once you”ve pasted your code, check for any additional tags inserted by the software or changes in the, as they might cause your ads not to show correctly.Tuy nhiên, nếu nội dung này được để trong dấu ngoặc kép (chẳng hạn như “nội dung sản phẩm