ác quỷ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đó là ác quỷ của ngươi à?

Is that your demon?

opensubtitles2

Em lại giả giọng Ác Quỷ nữa đấy à?

You doing your demon voice again?

OpenSubtitles2018. v3

Ác Quỷ đã nhập vào lòng Giu-đa và điều khiển hắn.

(John 14:30) The Devil was able to enter into Judas and get a hold on him.

jw2019

Ở đây chỉ tòan ác quỷ thô…

Here there be monsters!

OpenSubtitles2018. v3

Các người sẽ theo tên ác quỷ này?

You will follow this demon?

OpenSubtitles2018. v3

Ác quỷ và tội tổ tông không hề tồn tại.

The devil and original sin do not exist.

WikiMatrix

Thì ác quỷ cũng không bao giờ dập tắt.

Yet evil never rests.

OpenSubtitles2018. v3

Anh được lựa chọn là con tàu hồi sinh của ác quỷ tối thượng.

You have been selected as the vessel for the ultimate evil.

OpenSubtitles2018. v3

Ác quỷ xuất hiện thật rồi.

You’ve created a monster.

OpenSubtitles2018. v3

Kẻ thù là Sa-tan Ác Quỷ tìm cách khiến chúng ta từ bỏ chân lý.

Our adversary, Satan the Devil, seeks to turn us aside from the truth.

jw2019

Từ ” Ác quỷ Dracula ” đến ” Chạng vạng ” – ma cà rồng tiến hoá theo thời gian

From ” Dracula ” to ” Twilight “, Vampires Evolve With the Times

EVBNews

Ngôn ngữ của Ác Quỷ.

The word of the Devil.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu anh muốn đánh bại tên ác quỷ này thì anh phải tin tôi.

If you wish to defeat this evil, you must trust me.

OpenSubtitles2018. v3

Mới nhắc ác quỷ xong.

Speak of the devil.

OpenSubtitles2018. v3

Bệnh tật thường được cho là do các ác quỷ hoặc phù thủy.

Illness is often believed to be caused by evil spirits or sorcerers.

WikiMatrix

Ác quỷ đã khống chế xương cốt của em và đã không để cho em được yên nghỉ…

An evil spirit took my corpse and won’t let me rest in peace.

OpenSubtitles2018. v3

Ngươi biết gì về ta, ác quỷ?

What do you know of me, demon?

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao chúng ta biết mình có thể chống lại Ác Quỷ?

How do we know that we can oppose the Devil?

jw2019

Hắn là ác quỷ.

He’s the devil.

OpenSubtitles2018. v3

Vì trời đã tối và muộn rồi và ác quỷ có thể tới bất cứ lúc nào.

Because it’s late and it’s dark and the monster could arrive at any moment!

OpenSubtitles2018. v3

164 69 Cha của họ là Áp-ra-ham hay Ác Quỷ?

164 69 Their Father —Abraham or the Devil?

jw2019

ác quỷ thối tha

It’ s the fricanmonster!

opensubtitles2

Anh có thể sẽ trở thành 1 ác quỷ, André.

You might end up as a phantom .

QED

Khi làm thế, hắn trở thành Sa-tan Ác Quỷ, kẻ thù của Đức Chúa Trời.

By doing that, he became Satan the Devil, an enemy of God.

jw2019