chất liệu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bari ferrit là một chất liệu phổ biến cho nam châm loa.

Barium ferrite is a common material for speaker magnets.

WikiMatrix

Họ nghĩ đến những người chọn chất liệu.

They think of somebody choosing fabrics.

QED

Đây là tác phẩm tôi tạo từ chất liệu đó.

This is the work I made out of that material.

ted2019

Virus RNA là một loại virus có RNA (axit ribonucleic) làm chất liệu di truyền của nó.

An RNA virus is a virus that has RNA (ribonucleic acid) as its genetic material.

WikiMatrix

Chất liệu cho biến loạn có hai: nghèo túng và bất mãn.

The matter of sedition is of two kinds: much poverty and much discontentment.. . .

Literature

Hóa ra cơ thể chúng tạo ra được chất liệu tuyệt vời này, được gọi là resilin.

It turns out, they make this wonderful material, which is called resilin.

ted2019

Chỉ 0, 1% chất liệu gen tạo nên sự khác biệt giữa bất kỳ người nào trong chúng ta.

It is one one- hundredth of one percent of genetic material that makes the difference between any one of us.

QED

Cyberskin là một chất liệu tổng hợp có cảm giác giống da người hơn.

Cyberskin is a synthetic material that feels more like human skin.

WikiMatrix

Ấn Độ cũng có sự đa dạng về dệt, sợi, màu sắc và chất liệu quần áo.

India also has a great diversity in terms of weaves, fibers, colours, and material of clothing.

WikiMatrix

Chỉ 0,1% chất liệu gen tạo nên sự khác biệt giữa bất kỳ người nào trong chúng ta.

It is one one-hundredth of one percent of genetic material that makes the difference between any one of us.

ted2019

Chúng ta hãy xem xét con người, chất liệu cấu tạo triết lý chính trị.

Let us examine for a moment the human material with which political philosophy must deal.

Literature

Đột phá về chất liệu trong Thiết kế đương đại.

Mutant Materials in Contemporary Design.

QED

Vấn đề là nguồn chất liệu.

Well, the problem is the source.

ted2019

Ý, Nate, chất liệu coi đẹp, sang trọng đấy.

Damn, Nate, those are some expensive-looking threads.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn trẻ sẽ chọn những màu sắc, kiểu dáng và chất liệu mà bạn không hề muốn.

The teenager is sure to choose colors, forms, and fabrics that you would not have chosen.

Literature

Cô được tạo bằng những chất liệu mạnh mẽ hơn nhiều.

You’re made of much stronger stuff.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn nói rằng chất liệu sinh học tôi khoái nhất là nhóc con mới 4 tuổi của tôi.

I like to say my favorite biomaterial is my four year old .

QED

Nhưng điều đấy không có nghĩa là chất liệu đó sẽ vào trong sáng tác của mình.

But that doesn’t mean your brain needs to go undernourished.

WikiMatrix

Chất liệu

Material

support.google

Vải hoặc chất liệu của sản phẩm

Your product’s fabric or material

support.google

Nên tôi bắt đầu chỉ cho bà xem toàn bộ vật có chất liệu vàng.

So I started showing her all objects that have the material gold in them.

ted2019

Keys cho biết album có thể sẽ được phát hành lại với những chất liệu bổ sung.

According to Keys, the album may be re-released with additional material.

WikiMatrix

Dù vậy, có lẽ không phải chất liệu cho mối quan hệ.

Probably not relationship material, though.

OpenSubtitles2018. v3

Nó được chế tạo các chất liệu không có trên trái đất.

It’s made of a material that does not exist in the periodic table.

OpenSubtitles2018. v3