bảo hành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Pixel 4 | Pixel 3a | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel (2016) | Phụ kiện | Bảo hành

Pixel 4 | Pixel 3a | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel (2016) | Accessories | Warranties

support.google

Anh chẳng được bảo hành đâu.

You don’t even have a warrant.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng chúng tôi có thể cho bảo hành thang máy vào ngày mai.

But we might be doing some elevator maintenance tomorrow.

OpenSubtitles2018. v3

Nó có bảo hành, hãy cẩn thận.

It has warranty, be careful.

OpenSubtitles2018. v3

Chi phí cuối cùng của thoả thuận bảo hành này sẽ được xác định sau 3 năm .

It will be three years before the final costs of this warranty agreement are all known .

EVBNews

Hãy xem các nhãn mác, hiểu rõ các cam kết và bảo hành .

Read labels, understand warranties and contracts .

EVBNews

Máy còn bảo hành!

My comp’s under warranty!

QED

Thẻ bảo hành trọn đời.

( Rice-megatron Expert ) Warranty for Life

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù nó là gì, không có gì ra ngoài trách nhiệm bảo hành của chúng tôi.

Whatever it is, none of it is covered in our guarantee.

OpenSubtitles2018. v3

Để biết thông tin bảo hành, hãy xem Trung tâm bảo hành của chúng tôi.

For warranty information, see our Warranty Center.

support.google

Hoặc lựa chọn B: 23000 đô và bảo hành 3 năm.

Or option B: $23,000 and a three-year warranty.

ted2019

Những hư hại bất ngờ không nằm trong phạm vi bảo hành.

Accidental damage isn’t covered under warranty.

support.google

Hành động này có thể làm mất hiệu lực bảo hành của tôi.

This action may invalidate my warranty.

OpenSubtitles2018. v3

Hướng dẫn bắt đầu nhanh và Sổ bảo hành cũng đi kèm.

A Quick Start Guide and Warranty booklet are also included.

support.google

Bảo hành

Warranties

support.google

EDI: Một hệ thống phát hiện sóng âm 360 độ. đi kèm với bảo hành.

EDI: A 360-degree sonar detection system, and come complete with a warranty.

ted2019

Giải thưởng ô tô còn bao gồm bảo hành một năm từ PHC Motors.

The car prize included a one-year servicing warranty from PHC Motors.

WikiMatrix

Vài năm trước, một yêu cầu mới đã xuất hiện trên thị trường: Thời hạn bảo hành.

Some years ago, a new requirement appeared on the marketplace: the length of the warranty period.

ted2019

Không bảo hành.

Voids the warranty.

OpenSubtitles2018. v3

Một trường hợp hữu ích cho giá dựa trên chi phí là các bộ phận bảo hành cao.

A useful case for cost based pricing is that of high-warranty parts.

WikiMatrix

Bảo hành riêng cái này…

The warranty alone on this baby…

OpenSubtitles2018. v3

Giải thưởng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp giải thưởng.

The seller will, therefore, keep the warrant premium.

WikiMatrix

Mỗi lần làm sạch não được bảo hành suốt đời mà.

Every wash comes with a sealant guaranteed to last a lifetime.

OpenSubtitles2018. v3

1. Bảo đảm và bảo hành

1. Guarantees and Warranties

EVBNews