bút chì trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đây là một cây bút chì với vài khe ở đây.

Now this is a pencil with a few slots over here.

QED

Thay đổi loại quảng cáo bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì từ trang chi tiết.

Change ad type by clicking the pencil icon from the details page.

support.google

Nó yêu tiếng hộp bút chì khua trong cặp.

He loved the sound of his pencil case rattling inside his school bag.

OpenSubtitles2018. v3

Ông có giấy và bút chì không?

Brooks, do you have a piece of paper and a pencil?

OpenSubtitles2018. v3

Công nghệ cao hơn so với bút chì thôi.

More high tech than pencils, I guess.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ghi bằng bút chì ở trong góc, “không rõ ràng, nhưng thú vị”

He had written, “Vague, but exciting,” in pencil, in the corner.

ted2019

Tôi có thể cúi người và nhặt cây bút chì.

I could bend over and pick up a pencil.

OpenSubtitles2018. v3

Phương thuốc gia đình : Bút chì

Home cure : Pencil

EVBNews

Nè, lấy bút chì cho anh.

Here, get me a pencil.

OpenSubtitles2018. v3

Nó nói, viết bằng bút chì màu,

It says, just in crayon ,

QED

Cho mình mượn bút chì được không?

Can I borrow your pencil?

Tatoeba-2020. 08

Ví dụ, khi bạn chạm vào chiếc bút chì, sự trao đổi vi sinh diễn ra.

So, for example, when you touch a pencil, microbial exchange happens.

ted2019

Và từ một y tá, tôi begged một bút chì, bút.

And from another nurse, I begged a pencil, pen.

QED

Và có dấu vết của một nhãn hiệu bút chì đậm

And there’s trace of a bold pencil mark

QED

Người bố Robot phản công và bộ phim năm 2016 Shin – Cậu bé bút chì: Ngủ nhanh nào!

Robot Dad Strikes Back and 2016 movie Crayon Shin-chan: Fast Asleep!

WikiMatrix

Cây bút chì chọc vào nó một lần nữa.

The pencil poked her again.

LDS

Đây là người đã đặt chúng lên và là người đam mê sử dụng bút chì.

Here’s who put them up and who are avid pencil users.

QED

Phân phát giấy và bút chì hoặc bút chì màu.

Hand out paper and pencils or crayons.

LDS

Bạn nhìn xuống và thấy một cây bút chì màu vàng đang nằm trên bàn.

You look down and see a yellow pencil lying on your desk.

ted2019

Có bao nhiêu màu tên giết người này sẽ thêm vào hộp bút chì màu của mình?

How many colors will this killer add to his box of crayons?

OpenSubtitles2018. v3

Hãy dùng bút chì để ghi thời dụng biểu cho mỗi ngày trong tuần.

Use pencil to record your schedule for each day of the week.

jw2019

Vậy có nghĩa là mọi bút chì nhọn đều buồn không?

Does that mean all sharp pencils are sad?

OpenSubtitles2018. v3

Jimmy Page đã tự bè phần nhạc còn Robert Plant đã ngồi với cây bút chì và giấy.

Jimmy Page was strumming the chords and Robert Plant had a pencil and paper.

WikiMatrix

Được viết bằng bút chìbút mực, nhật ký ghi chép từ ngày 01 tháng 5 tới ngày 05 tháng 10.

Written in pencil and ink, the journal covers the dates 1 May to 5 October.

WikiMatrix

Nếu bút chì không chỉ dùng để viết câu trả lời?

What if the pencil isn’t just for writing the answer?

OpenSubtitles2018. v3