người cầu toàn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chrissie Fit vai Amanda Lopez, một học sinh trong lớp học của Milo và là người cầu toàn.

Chrissie Fit as Amanda Lopez, a student in Milo’s class who is a perfectionist and Milo’s love interest.

WikiMatrix

Chun JI làm việc đúng là người cầu toàn.

Chun – ho, you’re good .

QED

Chun JI làm việc đúng là người cầu toàn.

He has come, He has come friend, you’re so brillant

OpenSubtitles2018. v3

Giống như những người đi trước, Jeong-ho rất nghiêm khắc và là một con người cầu toàn.

Like his predecessors, Jeong-ho is strict and a perfectionist.

WikiMatrix

Thế nào là người cầu toàn?

What does that imply?

jw2019

Và như tôi nói lúc trước, tôi là một người cầu toàn.

And as I said earlier, I’m a perfectionist.

QED

● Tại sao bạn có thể bị xa lánh nếu là người cầu toàn?

● Why might others draw away from you if you’re a perfectionist?

jw2019

Nếu trả lời “có” cho một trong những câu hỏi trên, có lẽ bạn là người cầu toàn.

IF YOU answered yes to one or more of the above questions, you may have a problem with perfectionism.

jw2019

Ông là người cầu toàn.

He’s a perfectionist.

OpenSubtitles2018. v3

Mặt khác, một số người đã đi đến chỗ cực đoan và trở thành người cầu toàn.

On the other hand, some have carried matters to an extreme and have become perfectionists.

jw2019

Bạn có phải là người cầu toàn không?

Are you a perfectionist?

jw2019

Gail, một người vợ tín đồ Đấng Christ, nói: “Người cầu toàn không chấp nhận sự thất bại.

Gail, a Christian wife, says: “Perfectionist thinking does not allow for failure.

jw2019

Người cầu toàn nghĩ là mình không bao giờ được mắc lỗi.

Perfectionists labor under the illusion that mistakes should never be made.

jw2019

Bạn có thể làm gì nếu có khuynh hướng là người cầu toàn?

What can you do if you tend to be a perfectionist?

jw2019

(Ma-thi-ơ 15:32; 26:40; Mác 6:31) Vì vậy, mặc dù Chúa Giê-su hoàn toàn, ngài không phải là người cầu toàn.

(Matthew 15:32; 26:40, 41; Mark 6:31) Thus, although Jesus was perfect, he was not a perfectionist.

jw2019

Một người cầu toànngười đặt tiêu chuẩn thành quả quá cao—cũng là người nhẫn tâm đối với chính mình.

A perfectionistsomeone who sets excessively high standards of accomplishment— is also cruel to himself.

jw2019

Vì hắn là người cầu toàn, và do là người cầu toàn, hắn phải hoàn thành những gì hắn đã bắt đầu những năm trước.

Because he was such a perfectionist, and is a perfectionist, he had to finish what he had started years ago.

OpenSubtitles2018. v3

Ông là người cầu toàn, và sự độc lập tài chính cho phép ông dành nhiều năm để phát triển và sản xuất một bộ phim.

He was a perfectionist, and his financial independence enabled him to spend years on the development and production of a picture.

WikiMatrix

Tuy nhiên, người cầu toàn rất có thể lo sợ khi nghĩ đến việc nói một điều gì sai—thái độ làm chậm sự tiến bộ.

A perfectionist, however, would likely shudder at the thought of saying something incorrectly —an attitude that would impede his progress.

jw2019

Kang Gun-woo (hoặc Kang Mae) là một nhạc trưởng dàn nhạc nổi tiếng thế giới, người là một người cầu toàn trong công việc của mình.

Kang Gun-woo (or Kang Mae) is a world-renowned orchestra maestro who is a perfectionist in his work.

WikiMatrix

Những người hay lo lắng nhiều, hoặc người cầu toàn sẽ có nhiều khả năng gặp khó khăn với sự hồi hộp, lo lắng trong thi cử .

People who worry a lot or who are perfectionists are more likely to have trouble with test anxiety .

EVBNews

Ranh giới sai lầm của chính trị ngày nay là giữa những người đi theo toàn cầu hóa và những người sợ toàn cầu hóa.

The fault line of contemporary politics is between those that embrace globalization and those that fear globalization.

ted2019

Tại trường trung học, “ông nổi tiếng là một người cầu toàn” hay “kẻ đọc bất cứ cuốn nào có được”, theo lời kể của một người bạn học.

In high school “he was known as a perfectionist … who read everything he could lay his hands on,” according to one of his fellow students.

WikiMatrix

Là một người cầu toàn, nổi tiếng với cảm nhận về trang phục và điệu bộ biểu diễn, ông luôn quyết định chỉ ghi âm trực tiếp với ban nhạc của mình.

A perfectionist, renowned for his dress sense and performing presence, he always insisted on recording live with his band.

WikiMatrix