chạy tới trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Josie chạy tới phòng khách, phấn khởi để tập đọc bản thông báo của nó.

Josie ran to the living room, excited to rehearse her script.

LDS

Xin lỗi tôi chạy tới muộn.

Sorry I’m running late.

OpenSubtitles2018. v3

Xe lửa không chạy tới nhà ga chính trong thành phố sao?

Doesn’t this train go to the main station of the city?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chạy tới cửa hiệu đúng lúc họ đang chuẩn bị khoá cửa .

I made it to the store just as they were getting ready to lock up .

EVBNews

Tôi đã chạy tới đó một lần.

I ran there once.

OpenSubtitles2018. v3

Em chạy tới chỗ anh.

Running to you.

OpenSubtitles2018. v3

Chạy Tới Đích với Ngọn Đuốc Vẫn Còn Cháy Sáng

Finish with Your Torch Still Lit

LDS

đi qua bức tường phía nam, sẽ có một đường ống, chạy tới khoảng gần 300 mét.

Just past the south wall, there’s an access tunnel that runs for about 300 yards or so.

OpenSubtitles2018. v3

Chạy xuyên qua rừng, cô nhìn thấy Jess đang chạy tới ánh đèn pin của đội tìm kiếm.

Running into the forest, she sees Jess running toward the lights of the search party.

WikiMatrix

Cậu đâu thể đợi tụi con gái chạy tới mình được.

You can’t wait for this girl to come to you.

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi vượt qua sông Isar nó chạy tới trạm München Süd.

After crossing the Isar, the line reaches Munich South station.

WikiMatrix

Tôi chạy tới chạy lui mọi phố tìm Hassan.

I ran up and down every street, looking for Hassan.

Literature

hắn đã ko vội vã chạy tới bắt cô trên đường chứ?

He didn’t just run into you on the street?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng ta phải nhanh chân chạy tới đó.

But we’ve got to make a run for it.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng tốt hơn là quên cái lạnh và chạy tới.

“But we better forget about being cold and drive.

Literature

Một cô bé chạy tới chỗ chúng tôi và nói rằng nó đã tìm thấy Missy!

A girl ran over to us and said she found Missy!

LDS

Tôi chạy tới và nhảy xuống.

I run and jump.

OpenSubtitles2018. v3

sao em lại có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ chạy tới đây?

What makes you think she’s gonna come running back now?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có thể đuổi theo chúng trước khi chúng chạy tới sào huyệt trong núi.

We can catch them before they reach their mountain stronghold.

OpenSubtitles2018. v3

Chạy tới chỗ anh của mày ấy.

Run to your brother.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi nói chúng ta phải chạy tới đo.

Oh, my God .

OpenSubtitles2018. v3

Được rồi, rẽ trái đi, chạy tới đường Ryback.

Okay, go up left here and head towards Ryback road.

OpenSubtitles2018. v3

Nó nôn nóng chạy tới hồ.

His feet were itching to run to the lake.

LDS

Frankenstein tiếp tục vượt lên sít sao, khi các tay đua chạy tới Đường Đá Đỏ.

Yes. Frankenstein continues to hold a slim lead, as the drivers reach Red Rock Road.

OpenSubtitles2018. v3

Percy chạy tới cảnh báo nhưng họ bị tấn công bởi con sư tử Nemean.

Percy runs to warn them, but they are attacked by the Nemean Lion before they can leave.

WikiMatrix