chủ tịch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Presidency of the Seventy

LDS

Phó chủ tịch phụ trách hoạt động của chúng ta.

Ryan Parker, our vice president in charge of operations.

OpenSubtitles2018. v3

Đến khi Công chúa Margaret mất, Sophie Helen vợ Hoàng tử Edward trở thành Chủ tịch vào năm 2003.

In turn on the death of Princess Margaret, the Countess of Wessex, wife to Prince Edward became President in 2003.

WikiMatrix

Chính là ở đó với Chủ Tịch Henry B.

It was there with President Henry B.

LDS

Vào đầu tháng Sáu năm 1978, Chúa mặc khải cho Chủ Tịch Spencer W.

In early June 1978, the Lord revealed to President Spencer W.

LDS

Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

The Presidency of the Seventy

LDS

Đọc câu nói sau đây của Chủ Tịch Thomas S.

Read the following statement from President Thomas S.

LDS

Từ một sự kiện Face to Face (Trực Diện) vào tháng Ba năm 2017 với Chủ Tịch Henry B.

From a March 2017 Face to Face event with President Henry B.

LDS

Timothy Perry Shriver (sinh năm 1959), chủ tịch Ủy ban Olympic.

Timothy Perry Shriver (born August 29, 1959) is Chairman of Special Olympics.

WikiMatrix

Chúng ta hát những lời này của Chủ Tịch Gordon B.

We sing these words from President Gordon B.

LDS

Theo lời của Chủ Tịch Dieter F.

In the words of President Dieter F.

LDS

Chủ Tịch Monson thích hợp một cách rất lý tưởng với những thử thách của thời chúng ta.

President Monson is ideally suited for the challenges of our day.

LDS

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên

First Counselor in the Young Men General Presidency

LDS

Dalton với tư cách là chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ với Mary N.

Dalton as the new general president of the Young Women with Mary N.

LDS

Trong thời của chúng ta, một vị tiên tri, Chủ Tịch Gordon B.

In our day, a prophet, President Gordon B.

LDS

Các chìa khóa đó đã được truyền xuống thẳng cho Chủ Tịch Hinckley.

Those keys have been passed down in an unbroken line to President Hinckley.

LDS

Thưa Chủ Tịch Monson, sự biểu quyết tán trợ đã được ghi nhận.

President Monson, the voting has been noted.

LDS

Năm 1976, cô được bầu làm chủ tịch Liên minh Du học sinh Palestine tại Pháp.

In 1976 she was elected president of the Union of Palestinian students in France.

WikiMatrix

Monson, ông vẫn cảm thấy nhớ Chủ Tịch Faust.

Monson, he nevertheless misses President Faust.

LDS

Vị tiên tri của chúng ta, Chủ Tịch Thomas S.

Our prophet, President Thomas S.

LDS

Marsh là Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Marsh was at this time President of the Quorum of the Twelve Apostles.

LDS

Tôi kết thúc với những lời của Chủ Tịch Monson đã nói từ bục giảng này.

I close with his words given from this pulpit .

LDS

Sau đó bà được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự của chiến dịch Clinton.

He then served as a press lead for the Clinton Administration.

WikiMatrix

là Pekos Oil.Chủ tịch hội đồng quản trị là Yuri Gretkov

Is pekos oil chief executive officer Yuri Gretkov

opensubtitles2

Nelson, Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và Anh Cả Jeffrey R.

Nelson, President of the Quorum of the Twelve Apostles, and Elder Jeffrey R.

LDS