có nghĩa là trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhưng nó cũng có nghĩa là chúng không thể thấy ta.

But it also means they won’t be able to see us.

OpenSubtitles2018. v3

4 Điều này không có nghĩa là chúng ta yêu thương nhau chỉ vì bổn phận.

4 This is not to say that we are to love one another merely out of a sense of duty.

jw2019

Màu xanh lá cây có nghĩa là học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo.

Green means the student’s already proficient.

ted2019

Không có nghĩa là em không thể nói.

Well, doesn’t mean I can’t talk.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng điều đó có nghĩa là gì?

But what does it mean?

ted2019

Và nếu điều đó có nghĩa là chúng tôi phải rời khỏi thì chúng tôi rời khỏi.

And if that means we must leave….. then leave we shall.

OpenSubtitles2018. v3

Trả ơn có nghĩa là “dâng hiến hoặc tuân phục.”

To render means to “give or submit.”

LDS

Điều đó không có nghĩa là do rau và dầu ô liu.

That doesn’t mean it’s the vegetables or olive oil.

ted2019

Chỉ vì em là một người mẹ không có nghĩa là em sẽ thay đổi con người em.

Just because I’m a mom doesn’t mean that I’m gonna change who I am.

OpenSubtitles2018. v3

Ý tớ là, có khó khăn không có nghĩa là ta sẽ bỏ cuộc

I mean, just because something’s difficult doesn’t mean that you quit.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng có nghĩa là không thể truy ra được.

Meaning it’s untraceable.

OpenSubtitles2018. v3

Có thể điều đó có nghĩa là hắn đã thay đổi ý định?

Could that mean he’s changed his mind?

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó có nghĩa là mỗi phần tử của mảng là một mảng khác.

This means every bit in memory is part of a byte.

WikiMatrix

Và khi tôi nói không làm gì cả, nó có nghĩa là KHÔNG GÌ CÀ.

And when I say nothing, I do mean nothing.

QED

Zulu theo ngôn ngữ bản xứ có nghĩa là thiên đường.

In the Zulu language, Zulu means Sky.

WikiMatrix

Làm vinh hiển chức vụ của mình có nghĩa là gì?

What does it mean to magnify a calling?

LDS

Tôi nghĩ theo tiếng Gaelic thì từ đó có nghĩa là ” Halloween “?

I take it that’s Gaelic for ” Halloween “?

OpenSubtitles2018. v3

có nghĩa là ‘tiếng nói con người’.

It likely means “talking man”.

WikiMatrix

Điều này không có nghĩa là chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nghịch cảnh.

This does not mean that we are immune to adversity.

jw2019

có nghĩa là gì?

What does it mean?

OpenSubtitles2018. v3

Có nghĩa là những chuyện còn lại cậu làm đều sai.

Meaning the rest of the time you’re wrong.

OpenSubtitles2018. v3

Có nghĩa là

It means

OpenSubtitles2018. v3

Có nghĩa là “sự lặp lại các luật pháp” và là quyển sách thứ năm của Cựu Ước.

The fifth book of the Old Testament.

LDS

Đối với người nô lệ, cuộc chinh phục thường chỉ có nghĩa là thay đổi chủ.

For slaves, conquest normally means little more than a change of masters.

jw2019