cửa sổ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

AfterStep Classic, một trình quản lý cửa sổ dựa trên AfterStep v#. #Name

AfterStep Classic, a window manager based on AfterStep v

KDE40. 1

Hiện thông & báo bật lên bị động cửa sổ bị chặn

Show Blocked Window Passive Popup & Notification

KDE40. 1

Juliet Sau đó, cửa sổ, cho ngày, và để cho đời sống.

JULlET Then, window, let day in, and let life out.

QED

Nghe vậy, Giê-xa-bên trang điểm và làm tóc rồi chờ bên cửa sổ trên lầu.

When she heard that he was coming, she put on makeup, did her hair, and waited by her upstairs window.

jw2019

Một trình quản lý cửa sổ nhẹ và nhanhComment

A fast & light window manager

KDE40. 1

+ 32 Giê-hu nhìn lên cửa sổ và nói: “Ai về phe ta?

+ 32 Looking up to the window, he said: “Who is on my side?

jw2019

Tôi luôn hạ cánh giống như một quả dưa hấu rơi từ cửa sổ tầng 3.

I always landed like a watermelon out of a third floor window.

QED

À, tôi mới chỉ thấy khu đất của ông và khung cảnh ngoài cửa sổ trên xa lộ.

Well, I’ve only seen your neighborhood and whatever I could see out the window on the interstate.

OpenSubtitles2018. v3

Hiện danh sách cửa sổ

Show Window List

KDE40. 1

1 title Hello World Là câu lệnh dùng để hiển thị tên của cửa sổ Command Prompt.

The ReactOS Command Prompt also includes the title command to set the window title for the command prompt window.

WikiMatrix

Anh đã kêu em tránh xa cái cửa sổ.

I told you to stay away from the window.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ chỉ cố bắn qua cửa sổ thôi.

I was gonna try to shoot out the window.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi bấm ” F4 ” để chuyển sang cửa sổ tiếp theo

I press [ F4 ] to skip to the next window

QED

Giường của ông ấy ở cạnh chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng .

His bed was next to the room’s only window .

EVBNews

Tránh xa cửa sổ ra!

Stay away from the windows!

OpenSubtitles2018. v3

Anh biết không, khách sạn sẽ bắt tôi trả tiền cái cửa sổ.

You know, the hotel’s going to bill me for that window.

OpenSubtitles2018. v3

Tại cửa sổ.

At the window.

OpenSubtitles2018. v3

Gregor của nháy mắt sau đó quay sang cửa sổ.

Gregor’s glance then turned to the window.

QED

Xoá 20 năm của sự áp bức ra ngoài cửa sổ.

Expunge 20 years of oppression out the window.

QED

Những ô cửa sổ không có màn che đều bị đập vỡ.

Unscreened windows were broken.

Literature

Bao gồm tính giờ, semaphores, danh sách liên kết, in ấn, và các chức năng cửa sổ.

Includes timers, semaphores, linked-lists, printing, and windows functions.

WikiMatrix

Phóng to cửa sổ

Maximize Window

KDE40. 1

Cà vạt là cửa sổ tâm hồn của đàn ông.

Man’s tie is a window into his soul.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn là tò mò, nhưng không phải tất cả đều nhìn qua cửa sổ.

Sure they’re curious, but not all of’em peek into windows.

OpenSubtitles2018. v3

Nhớ đừng mở cửa sổ.

Toilet is down the hall.

OpenSubtitles2018. v3