đa dạng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thế gian mà chúng ta đang sống vô cùng đa dạng.

The world in which we live is filled with diversity.

LDS

Vì vậy chúng ta đang thấy số lượng khổng lồ sự đa dạng trong các loại đồ vật.

So we’re seeing huge numbers of diversity in the kinds of things.

QED

Có sự đa dạng lớn giữa chúng.

There is a wide diversity between them.

WikiMatrix

Bị quyến rũ và cự tuyệt… bởi sự đa dạng vô hạn của cuộc sống.

Enchanted and repelled by the inexhaustible variety of life.

OpenSubtitles2018. v3

Xã hội Kuwait có đặc điểm là đa dạng và khoan dung.

Kuwaiti society is diverse and tolerant.

WikiMatrix

Đầu tiên là, con người thì khác nhau và đa dạng một cách tự nhiên

The first is this, that human beings are naturally different and diverse.

ted2019

Vì vậy, sự đa dạng rất quan trọng.

So, variety is important.

ted2019

Sự đa dạng này được nhân giống bởi một người Mỹ tên Tom Carruth vào năm 2004.

This variety was bred by the American Tom Carruth in 2004.

WikiMatrix

Tính đa dạng và mật độ dày đặc ở dưới biển cao hơn ở rừng nhiệt đới

The biodiversity and the biodensity in the ocean is higher, in places, than it is in the rainforests.

ted2019

Nó thường là các yếu tố có giá trị, đa dạng và hiệu quả nhất trong hệ thống.

These are often the most valuable, diverse and productive elements in the system.

WikiMatrix

Chúng tôi nhận ra hình ảnh tươi đẹp và đa dạng của người Mỹ.

What emerged was a beautiful and complicated portrait of America.

ted2019

Rất phong phú, và… đa dạng.

Very full and so rich.

OpenSubtitles2018. v3

Thành công của Queen Consolidated là một thành quả nhắm vào mục tiêu đa dạng hóa của nó.

The Queen Consolidated’s success of late is a result of its targeted diversification.

OpenSubtitles2018. v3

Chính vì vậy mà các hoạt động văn hóa vừa phong phú vừa đa dạng.

Thes e measures of cultural eradication proved to be only partially effective .

WikiMatrix

Do kích thước của nó, Nga thể hiện cả sự đơn điệu và đa dạng.

Due to its size, Russia displays both monotony and diversity.

WikiMatrix

Sinh vật biển quanh Koh Rong Sanloem rất đa dạng và có nhiều điểm lặn.

The marine life around Koh Rong Sanloem is very diverse and offers many diving spots.

WikiMatrix

Nhưng tính đa dạng có quan trọng không?

But does diversity really matter?

jw2019

Các núi đáy biển rất quan trọng đối với đa dạng sinh học.

Seamounts are important for biodiversity .

QED

Đó là một nhóm người rất đa dạng.

So a very diverse group of people.

QED

Điều thứ hai là chúng ta thấy sự đa dạng.

The second thing is is we see diversity.

ted2019

Bạn đang nói về sự đa dạng sinh học, 1 lần nữa cao hơn cả rừng nhiệt đới

You’re talking about biodensities and biodiversity, again, higher than the rainforest that just springs back to life .

QED

Sự đa dạng của sự vật là nhờ cách kết hợp của chúng.

In fact, it is the diversity in their nature which brings them together.

WikiMatrix

1 Những người thợ dùng các dụng cụ đa dạng.

1 Craftsmen use a variety of tools.

jw2019

Thơm ngon và đa dạng

Deliciously Versatile

jw2019

Nó có độ đa dạng bằng với bộ não của loài heo, nơi chứa hơn 100 tỉ nơ-ron.

It’s got the same diversity you find actually in a pig brain, where you have 100 billion neurons.

ted2019