đặc biệt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cùng năm ấy, các tiên phong đặc biệt ở Bồ Đào Nha bắt đầu đến giúp.

That same year, special pioneers came from Portugal.

jw2019

Khi một con trẻ chết, đó là một sự đau lòng đặc biệt cho người mẹ.

When a child dies, it is particularly hard for the mother.

jw2019

” Bạn có làm bất cứ điều gì chiều nay? ” ” Không có gì đặc biệt. ”

” Are you doing anything this afternoon? ” ” Nothing special. “

QED

Khí hậu của một khu vực phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là vĩ độ.

The climate of a region depends on a number of factors, especially latitude.

WikiMatrix

Một vài ngôn ngữ còn xem xét một số loại hàm tạo đặc biệt.

Some languages take consideration of some special types of constructors.

WikiMatrix

Đặc biệt nếu bạn là tôi, bởi vì bệnh Alzheimer thường có tính di truyền trong gia đình.

Especially if you’re me,’cause Alzheimer’s tends to run in families.

QED

Các hacker đại diện cho một lực lượng đặc biệt cho sự chuyển dịch trong thế kỳ 21.

Hackers represent an exceptional force for change in the 21st century.

ted2019

Hơi độc V.X là loại được thiết kế đặc biệt… nhằm chống lại Naplam.

Now, the problem with V.X. poison gas is … that it’s designed specifically to withstand napalm .

OpenSubtitles2018. v3

Đặc biệt là với phụ nữ.

Especially with women.

OpenSubtitles2018. v3

nhưng tao có đôi mắt đặc biệt.

Most people cannot see it, but I have special eyes.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ bài hát đặc biệt thôi thì sao?

Just my special song?

OpenSubtitles2018. v3

Hay có thể một vài loại sốt đặc biệt mà anh rất thích ở Canada này!

Or maybe some of that special sauce you like so much here in Canada!

OpenSubtitles2018. v3

Đặc biệt đúng nếu mang thai ngoài 34 tuần.

This is particularly true if the pregnancy is beyond 34 weeks of gestation.

WikiMatrix

Hàng triệu ngôi sao dường như chiếu sáng và đẹp một cách đặc biệt.

The millions of stars seemed exceptionally bright and beautiful .

LDS

Đặc biệt với trường hợp các chứng bệnh mà cho đến nay chưa chữa trị được”.

This is especially the case with the treatment of sicknesses that have until now been incurable.”

jw2019

Điều đặc biệt là Huy đã có khả năng nhìn thấy các hồn ma.

Lucy is now able to see ghosts as well .

WikiMatrix

Đặc biệt là về điều kiện nhà ở của cô?

Specifically, about your housing conditions?

ted2019

đặc biệt là, tại sao nói chung chúng ta dạy toán?

And in particular, why are we teaching them math in general?

ted2019

Tuyệt vời đến khó tin, đặc biệt là cho Ấn Độ.

I mean, this is an incredibly attractive idea, especially for India.

ted2019

A không không, phải làm những điều thật đặc biệt

Ah, no, no, it has to be something very special.

OpenSubtitles2018. v3

Một loạt các phương tiện truyền thông đã được thiết lập đặc biệt để phục vụ cho gấu.

A variety of media has been established specifically to cater to bears.

WikiMatrix

Nói chỉ là để tập thể dục đặc biệt để thực hiện.

Said is just to to exercise special to make.

QED

Quần lót đặc biệt cho cuộc hẹn với Wilson?

Special panties for your date with Wilson?

OpenSubtitles2018. v3

Fan service đặc biệt xuất hiện nhiều trong shonen manga (dành cho nam giới).

Fan service is especially common in shonen manga (aimed at boys).

WikiMatrix

Nói tôi sẽ làm những điều quan trọng, những điều đặc biệt.

Told me I’d do special things, important things.

OpenSubtitles2018. v3