đảng bộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bí thư Đảng bộ Quận gì đó.

Party District Leader, no less.

OpenSubtitles2018. v3

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cổ Loa: Cổ Loa truyền thông và cách mạng, Hà Nội, 1988.

On Bended Knee : The Press and the Reagan Presidency 1988 .

WikiMatrix

Năm nay cũng tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XI .

The year will also see the organisation of Party congresses at all level and the 11th National Party Congress .

EVBNews

Đại hội Đại biểu Đảng bộ họp 5 năm 1 lần để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cấp Huyện.

Most crucially, it elects five members each year to sit on the Conservative Party Board.

WikiMatrix

Zyuganov dạy toán nhưng nhanh chóng chuyển sang làm việc trong đảng bộ vùng Oryol, bắt đầu từ năm 1967.

Zyuganov taught mathematics but soon turned to party work in Oryol Oblast, beginning in 1967.

WikiMatrix

Sau khi Ukraina giải phóng, Oleksiy Fedorov đứng đầu các đảng bộ Cộng sản ở một số khu vực Ukraina bao gồm khu Kherson (1944-1949) Izmail (1950-1952) và Zhytomyr (1952-1957).

After the liberation of Ukraine, Oleksiy Fedorov headed Communist party committees in several Ukrainian regions including Kherson (1944–1949) Izmail (1950–1952) and Zhytomyr (1952–1957) oblasts.

WikiMatrix

Cùng năm đó, HNKKT ban hành một quy định mới buộc các tất cả các giáo phái khí công phải thành lập một chi nhánh Đảng bộ Đảng Cộng sản.

The same year, the CQRS issued a new regulation mandating that all qigong denominations establish a Communist Party branch.

WikiMatrix

Tháng 8 năm 1942, Liên Tỉnh Thành ủy Quảng Nam – Hội An – Đà Nẵng được thành lập và sau Hội nghị 16 tháng 1 năm 1943 thì 3 đảng bộ hợp nhất thành Đảng bộ Quảng Nam.

In August 1942, Quảng Nam – Hội An – Đà Nẵng Provincial Party Committee was established by Võ Chí Công and after January 16, 1943 the three parties merged into The Quảng Nam Party.

WikiMatrix

Theo quy định của Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo định hướng chung cho Chính phủ và ban hành các chính sách được Đại hội Đảng hoặc Ban Chấp hành thông qua.

According to Party rules, the Politburo directs the general orientation of the government and enacts policies which have been approved by either the Party Congress or the Central Committee.

WikiMatrix

Sau thắng lợi này, Diêm Tích Sơn lập ra một chính phủ mới, tư mình làm chủ tịch, và triệu tập một “Hội nghị mở rộng đảng bộ Trung Quốc Quốc dân đảng”.

After these victories Yan attempted to forge a new national government, with himself as President, by calling an “Enlarged Party Conference”.

WikiMatrix

Trong mùa đông năm 1941 đến năm 1942, ông lãnh đạo đảng bộ du kích Chernigov; tháng 3 năm 1942, đã có 16 cuộc đụng độ với lực lượng chiếm đóng và giết hơn một ngàn quân Đức.

During the winter of 1941-1942 he commanded Chernigov partisan unit which by March 1942 had sixteen engagements with the enemy and killed over a thousand German troops.

WikiMatrix

Ông được bầu làm phó chủ tịch của Viện Khoa học Trung Quốc năm 1981, và ba năm sau đó được thăng chức lên vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất và Bí thư Đảng bộ.

Yan was elected vice-president of the Chinese Academy of Sciences in 1981, and three years later promoted to First Vice-President and Party Group Secretary positions.

WikiMatrix

Kính thưa các vị lãnh đạo của Đảng, các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố,

Leaders of the Party, the central Government ministries and provinces,

worldbank.org

Bà cũng từng là Tổng thư ký của Đảng Tiến bộ mới (PNP).

She also served as Secretary General of the New Progressive Party (PNP).

WikiMatrix

Đảng Tiến bộ thất bại trong cuộc bầu cử, chỉ giành được bốn ghế.

The SPP was soundly defeated in the election, winning only four seats .

WikiMatrix

(Ngày trước đó những người cộng hòa của cả hai đảng đã thành lập Đảng Tiến bộ dân tộc.)

The previous day, the republicans of both parties had founded the National Progressive Party.

WikiMatrix

Năm 2015, bà ứng cử với tư cách là ứng cử viên của Đảng Tiến bộ cho chức tổng thống Argentina.

In 2015, she ran as a Progressive Party candidate for the Argentine presidency.

WikiMatrix

Có khác biệt đôi chút trong thành phần uỷ ban của mỗi đảng, nhưng chủ yếu vẫn là đại biểu của các đảng bộ tiểu bang, các tổ chức hữu quan, cùng các nhân vật quan trọng trong mỗi đảng.

The exact composition of these committees is different for each party, but they are made up primarily of representatives from state parties and affiliated organizations, and others important to the party.

WikiMatrix

Chính đảng lớn nhất là Đảng Tiến bộ Tchad (PPT), có cơ sở tại nửa phía nam của thuộc địa.

The largest political party was the Chadian Progressive Party (PPT), based in the southern half of the colony.

WikiMatrix

Năm 1926, sau cái chết của Tổng thống Orellana, Ubico đã không thành công trong vai trò Chủ tịch Đảng Tiến bộ.

In 1926, after the death of President Orellana, Ubico ran unsuccessfully for president as the candidate of the Political Progressive Party.

WikiMatrix

Rodrigues tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Đảng Tiến bộ Nhân dân Guyana (PPP) thua cuộc tổng tuyển cử tháng 5 năm 2015.

Rodrigues continued to serve as Minister of Foreign Affairs until the People’s Progressive Party (PPP) lost the May 2015 general election.

WikiMatrix

Đảng Tiến bộ Dân chủ của Tổng thống Trần Thủy Biển đã thất bại nặng nề, chỉ giành được 27 ghế còn lại.

President Chen Shui-bian’s Democratic Progressive Party was handed a heavy defeat, winning only the remaining 27 seats.

WikiMatrix

Đảng Bảo thủ Tiến bộ của Clark đã thua trong cuộc bầu cử liên bang năm 1980, 1980 và năm 1979, Clark thua cuộc bầu cử lãnh đạo đảng bảo thủ Tiến bộ, 1983 lãnh đạo đảng năm 1983.

Clark’s Progressive Conservative Party lost the 1980 election and Clark lost the leadership of the party in 1983.

WikiMatrix

Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) cuối cùng đã được thành lập để đại diện cho các tư tưởng bất đồng chính kiến.

The Democratic Progressive Party (DPP) was eventually formed to represent dissident causes.

WikiMatrix

Vào tháng 5 năm 1999, Đảng Tiến bộ Dân chủ đã chính thức hóa vị trí này trong “Nghị quyết về tương lai của Đài Loan”.

In May 1999, the Democratic Progressive Party formalized this position in its “Resolution on Taiwan’s Future”.

WikiMatrix