đạo đức trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

14 Tôi có tôn trọng và yêu thích những tiêu chuẩn đạo đức trong Kinh Thánh không?

14 Do I respect and love the Bible’s moral standards?

jw2019

Hãy tự mình sống theo các tiêu chuẩn đạo đức.

Live the standards yourself.

LDS

Nhất là cần giúp họ giữ được tiêu chuẩn đạo đức cao của Lời Đức Chúa Trời.

There was especially a need to help them hold to the high moral standards of God’s Word.

jw2019

14-16. (a) Tại sao Giô-sép là gương tốt về đạo đức?

14-16. (a) Why was Joseph such a good moral example?

jw2019

Sự nghiêm túc đạo đức của ông đã có ảnh hưởng đối với tương lai thế giới.

His squeamishness was not without effect on the future of the world.

Literature

Anh chỉ là một kẻ đạo đức giả.

I’m just a hypocrite.

OpenSubtitles2018. v3

Đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều”

The Word of Jehovah Went On Growing”

jw2019

Họ từ chối ăn thịt vì những lý do tôn giáo, đạo đức, và sức khỏe.

He refused on moral and religious grounds.

WikiMatrix

Hoàn tất thêm ba kinh nghiệm giá trị đạo đức khác.

Complete three additional value experiences.

LDS

Không giống như tôi đi ra ngoài và trở nên vô đạo đức.

It is not like I am going out and being immoral.

LDS

Tôi đang cố vượt lên hùng biện chính trị thành điều tra đạo đức.

I am trying to move beyond political rhetoric to a place of ethical questioning.

ted2019

” Mọi thứ đều có một đạo đức, nếu chỉ có bạn có thể tìm thấy nó. ”

‘Everything’s got a moral, if only you can find it.’

QED

Một số bản dịch thoát nghĩa làm lu mờ tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh.

Some free translations obscure the moral standards conveyed in the original text.

jw2019

Thật vậy, bạn có theo đuổi con đường đạo đức không?

Indeed, are you pursuing virtue?

jw2019

Các ý nghĩ và hành động của tôi sẽ dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức cao.

My thoughts and actions will be based on high moral standards.

LDS

Đó là khuôn khổ đạo đức vị lợi.

That’s a utilitarian moral framework.

QED

(11) Một trong những nguyên tắc đạo đức chính của y khoa là gì?

(11) What is one of the primary ethical principles of good medical care?

jw2019

Rõ ràng, người lành—tức người có đạo đức tốt—làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Clearly, Jehovah is pleased with one who is good —a virtuous person.

jw2019

“[Nhân Chứng Giê-hô-va] nhất quyết giữ tiêu chuẩn đạo đức cao.

“[Jehovah’s Witnesses] have tremendous moral strength.

jw2019

Các tiêu chuẩn đạo đức xã hội cũng đã thay đổi nhanh chóng.

Also evolving at a rapid rate has been the moral compass of society.

LDS

Hãy dùng nó làm tiêu chuẩn đạo đức cho gia đình mình.

Adopt it as your family standard.

LDS

Ổng là một hiệu trưởng tốt và là một người đạo đức.

He was a good headmaster and a man of morals.

OpenSubtitles2018. v3

Quá tự tin vào phẩm chất đạo đức của mình là liều lĩnh.

Overconfidence about our moral strength is risky.

jw2019

Việc sống theo các tiêu chuẩn đạo đức trong thế giới của tôi thì không thực tế.

Living the standards in my world is not realistic.

LDS