đáp ứng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ngài có đáp ứng cho lời cầu nguyện đó không?

Does He answer it ?

LDS

Các nhu cầu nào mà họ có thể kỳ vọng Giáo Hội đáp ứng?

Which needs could they be expecting the Church to meet?

LDS

Anh em đã đáp ứng thế nào?

What was the response?

jw2019

Đáp Ứng với Tiếng Nói của Chúa

Responding to the Voice of the Lord

LDS

Nó có tone khỏe, mạnh và đáp ứng bất cứ thứ gì tôi chơi.”

It’s got a big, strong tone and it’ll take anything I do to it.”

WikiMatrix

Chúng ta phải đáp ứng ra sao?

How should we respond?

jw2019

Con bạn sẽ sẵn sàng đáp ứng khi bạn dạy chúng bằng tình thương.

Your young ones will respond more readily when direction is given in love.

jw2019

Phân tích những câu hỏi thường đáp ứng ít nhất cho một trong số ba mục đích.

Analyze questions generally serve at least one of three purposes.

LDS

Hai lần tái bản cần thiết để đáp ứng nhu cầu.

Two additional printings needed to meet demand.

LDS

Hãy nói chuyện về nó sau khi chúng tôi đáp ứng.

Let’s talk about it after we meet.

QED

ĐÁP ỨNG TỪ LÃNH VỰC THẦN LINH

RESPONSE FROM THE SPIRIT REALM

jw2019

Để đo thời gian đáp ứng.

To gauge the response time.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi trái với những gì ta có thể mong đợi là luôn luôn đáp ứng?

We contrary to what one might expect is always meet?

QED

Giải đấu ngày là 1 sự xa xỉ mà chúng ta không thể đáp ứng.

This tournament is an extravagance we cannot afford.

OpenSubtitles2018. v3

Nhìn thấy người học đáp ứng lẽ thật của Kinh Thánh mang lại vui mừng lớn.

Seeing those we teach respond to Bible truth brings us great joy.

jw2019

Người cha phải đáp ứng thế nào trước gương yêu thương này?

How should a human father respond to this loving example?

jw2019

Cũng hãy nhớ rằng kinh nghiệm phải đáp ứng một mục đích.

Remember, too, that the experience should serve a purpose.

jw2019

Yêu cầu của anh đã được đáp ứng.

Request you report your position.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng chúng tôi được bên cậu báo những người đáp ứng là mục tiêu.

But we’ve been told by you responders are the targets.

OpenSubtitles2018. v3

Các tệp đa phương tiện phải đáp ứng thông số kỹ thuật như yêu cầu.

The media files must meet the required specifications.

support.google

Chúng ta phải có năng lực đáp ứng được những khát khao này phải không?

Has our ability to meet those aspirations risen as well?

ted2019

” Bạn thực sự không sẽ đáp ứng phần còn lại của họ? ” ” Không! ”

” You really won’t meet the rest of them? ” ” No! “

QED

Một số bang ở miền Bắc đã nhanh chóng đáp ứng chỉ tiêu được giao cho họ.

Some Northern states filled their quotas quickly.

WikiMatrix

Và tôi đáp ứng nhu cầu đó.

And I am fulfilling that need.

OpenSubtitles2018. v3

Boeing đáp ứng bằng hai kiểu máy bay cùng gắn động cơ turbo cánh quạt T-35.

Boeing responded with two models powered by T35 turboprops.

WikiMatrix