cách đọc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Anh có biết cách đọc nó không?

Don’t you know how to read it?

OpenSubtitles2018. v3

Rồi họ ra công để sáng tạo chữ viết, và dạy dân cách đọc.

Then they labored to develop a written form, and after that they taught the people how to read the script.

jw2019

Tôi bắt đầu học cách đọc các bản thiết kế và chạy máy móc chế tạo thép nặng.

I started to learn how to read blueprints and run heavy steel fabrication machinery.

LDS

Phong cách đọc tự nhiên trước công chúng đòi hỏi phải cố gắng.

Naturalness in public reading requires effort.

jw2019

Gì chứ, em nghĩ anh không biết cách đọc bản đồ à?

What, you don’t think I know how to read a map?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu như cậu biết cách đọc nó, nó có thể cho cậu biết ai đó bao nhiêu tuổi.

If you know how to read it, it can tell you how old someone really is.

OpenSubtitles2018. v3

Kết thúc buổi học hôm nay bằng cách đọc và suy ngẫm 3 Nê Phi 19:35–36.

Conclude today’s study by reading and pondering 3 Nephi 19:35–36.

LDS

Câu này không có chấm phẩy và sử dụng ba cách đọc khác nhau của từ “buffalo”.

The sentence is unpunctuated and uses three different readings of the word “buffalo”.

WikiMatrix

Bằng cách đọc và áp dụng những gì được dạy trong Lời Đức Chúa Trời.

By reading God’s Word, the Bible, and by applying what it teaches.

jw2019

Và tôi đã học tiếng Mỹ bằng cách đọc thư.

And I learn americano from reading the letters.

OpenSubtitles2018. v3

Cách đọc Kinh Thánh

How to Read the Bible

jw2019

Điều này dạy chúng những thói quen học hỏi tốt và cách đọc với sự hiểu biết.

It teaches them good study habits and how to read with understanding.

jw2019

Kết thúc bài học hôm nay bằng cách đọc 1 Nê Phi 2:22–24.

End today’s lesson by reading 1 Nephi 2:22–24.

LDS

Lặp lại sinh hoạt này bằng cách đọc to các tình huống còn lại.

Repeat the activity by reading aloud other scenarios.

LDS

Bọn tao sẽ dạy mày cách đọc sách là gì.

We’re gonna teach you how to read now, brother.

OpenSubtitles2018. v3

Theo Christopher Beckwith, Bình Nhưỡng (Pyongyang) là cách đọc Hán-Triều của từ Piarna, nghĩa là “đất bằng”.

According to Christopher Beckwith, Pyongyang is the Sino-Korean reading of the name they gave it in their language: Piarna, or “level land”.

WikiMatrix

Khi thành thợ chính, người thợ thường phải tự học thêm về cách đọc bản vẽ.

When one gets old, one must learn how to break mirrors.

WikiMatrix

Hãy tiếp tục tỉnh thức bằng cách đọc Tỉnh Thức!

Keep awake by reading Awake!

jw2019

Từ cách nhìn nhận của người đọc, kanji cũng có một hoặc nhiều cách đọc khác nhau.

From the reader’s point of view of, kanji are said to have one or more differentreadings“.

WikiMatrix

Việc biết danh của Đức Chúa Trời bao hàm nhiều hơn là chỉ biết cách đọc danh ấy.

Knowing God’s name means more than merely knowing how to say it.

jw2019

Có lẽ bạn hưởng được nhiều lợi ích hơn bằng cách đọc thêm một phần Kinh Thánh.

Perhaps you could build on this by reading a portion of the Bible at the same time.

jw2019

Mức độ hữu hiệu của bạn trong thánh chức rao giảng tùy thuộc phần lớn vào cách đọc.

Your effectiveness in the field ministry is greatly affected by the way you read.

jw2019

Tớ thậm chí không nghĩ bọn nó biết cách đọc.

I don’t even think they know how to read.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách đọc tài liệu amp-consent.

You can learn more by reading the amp-consent documentation.

support.google

Nhiều người lại thích kết thúc một ngày bằng cách đọc Kinh Thánh trước khi đi ngủ.

Others prefer to end the day by reading the Bible just before retiring.

jw2019