Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì – Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Chuyên Ngành Giáo Dục – Chia sẻ kiến thức, kết nối đam mê

Học từ vựng tiếng Anh học từ vựng tiếng anh, tiếng Anh cho người mất gốc, tổ chức triển khai giáo dục quốc tế bocdau.com
Một trong số những chiêu thức để ghi nhớ từ vựng nhanh nhất là chia nhỏ chúng ra và những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Việc ghi nhớ những từ vựng theo chủ đề sẽ giúp cho người học phân loại được những trường từ vựng với nhau và không bị nhầm lẫn giữa những loại từ. Tại website của tổ chức triển khai giáo dục bocdau.com, bạn đọc sẽ thấy những từ vựng được phân loại rất rõ ràng trong từng bài viết, giúp bạn đọc dễ theo dõi hơn. Và trong bài viết này, tất cả chúng ta sẽ học bộ 60 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giáo dục cơ bản nhé .
Đang xem : Dự giờ tiếng anh là gì

teacher training workshop/ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viênlesson/lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài họcexercise/ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tậphomework/ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhàresearch report/rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa họcacademic transcript/ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểmcertificate/sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉqualification/ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpcredit mania/ˈkredɪtˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tíchwrite/raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)

drop out (of school)/drɑːp aʊt/, học sinh bỏ họcdrop-outs/drɑːp aʊts/ : bỏ họcministry of education/ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dụcsubject group/ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môncollege/ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳngmark/mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thisyllabus/ˈsɪləbəs /(pl.

Xem thêm : Từ Điển Cây Thuốc Nước Ta Võ Văn Chi Pdf, Võ Văn Chi Từ Điển Cây Thuốc Nước Ta Pdf

syllabuses): chương trình (chi tiết)curriculum/kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)mark/mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểmsubject head/ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)

*

theme/θiːm /: chủ điểmtopic/ˈtɑːpɪk/: chủ đềtechnology/tekˈnɑːlədʒi /: công nghệtutorial/tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêmtrain/treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạoteacher training/ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viêndistance education/ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xavocational training/voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghềevaluation/ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giámark/mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

class management/klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp họcpass/pæs /: điểm trung bìnhcredit/ ˈkredɪt/: điểm khádistinction/dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏihigh distinction/haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắcrequest for leave (of absence/ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)university/ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại họcplagiarize/ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văngeography/dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lýteaching aids/ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học

*

pass (an exam)/pæs/: đỗclass observation/klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờtake/teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thirealia/reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quancivil education/ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dâncontinuing education/kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyêncourse ware/kɔːrs wer /: giáo trình điện tửcourse book/kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trìnhclass head teacher/klæs hed ˈtiːtʃər /: giáo viên chủ nhiệmtutor/tuːtər/: giáo viên dạy thêm

visiting lecturer/ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảngclassroom teacher/ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớplesson plan/; ˈlesn plæn/: giáo ánbirth certificate/bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhconduct/kənˈdʌkt /: hạnh kiểmpresident/ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởngschool records/skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book/skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạmaterials/məˈtɪriəlz/: tài liệuperformance/pərˈfɔːrməns /: học lựcterm/tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

*

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giáo dục nhiều vô kể, nhưng về cơ bản những bạn hoàn toàn có thể gói gọn trong 60 từ vừa nêu trên. Với bộ 60 từ này, những bạn hoàn toàn có thể làm được những bài tập trên lớp với chủ đề giáo dục. Chúc những bạn học tập tốt .
Xem thêm : Tìm Hiểu Về Resort Và Hồ Sơ Kiến Trúc Resort Thường Bao Gồm Những Gì ?
Ngoài ra, bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm tại phân mục Học ngữ pháp tiếng Anh, Học từ vựng tiếng Anh, Học phát âm tiếng Anh để tìm cho mình những bài học kinh nghiệm có ích cùng với bocdau.com nhé .