duyệt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Khi Hải quân Đế quốc Nhật Bản được thành lập, Bộ Hải quân gửi tên tàu tiềm năng cho Thiên Hoàng để phê duyệt.

When the Imperial Japanese Navy was formed, the Ministry of the Navy submitted potential ship names to the Emperor for approval.

WikiMatrix

Ngoài ra, trang web sử dụng AdSense không được tải bởi bất kỳ phần mềm nào kích hoạt cửa sổ bật lên, sửa đổi các tùy chọn cài đặt trình duyệt, chuyển hướng người dùng đến các trang web không mong muốn hoặc can thiệp vào điều hướng trang web bình thường theo cách khác.

Additionally, websites using AdSense may not be loaded by any software that triggers pop-ups, modifies browser settings, redirects users to unwanted websites or otherwise interferes with normal website navigation .

support.google

Các thay đổi hoặc sửa đổi không được Google phê duyệt rõ ràng có thể vô hiệu hóa quyền vận hành thiết bị của bạn.

Changes or modifications not expressly approved by Google could void your authority to operate the equipment .

support.google

Kho ứng dụng có kiểm duyệt sẽ mang đến cho Microsoft cơ hội hạn chế bloatware do nhà sản xuất cài vốn tràn ngập trên PC một thời gian dài, Gillen của IDC chỉ ra .

A curated app store would give Microsoft the opportunity to restrict the manufacturer-installed bloatware that has plagued PCs for generations, IDC ‘s Gillen points out .

EVBNews

Chế độ này mang đến trải nghiệm duyệt video tốt hơn và có thể thu hút người xem nhờ việc giúp họ tìm thấy video muốn xem.

They provide a better browsing experience, and can engage viewers by helping them find videos that they want to watch.

support.google

Tôi sẽ phải xin phê duyệt.

I’m gonna have to call this in.

OpenSubtitles2018. v3

Chương trình giảng dạy và sách giáo khoa cũng được kiểm duyệt và sửa chữa lại, chương trình đạo đức đã được thay bằng giáo dục cộng đồng, trường nội trú địa phương cũng được giới thiệu với những giáo viên liên hợp.

Curricula and textbooks were revised, the nationalistic morals course was abolished and replaced with social studies, locally elected school boards were introduced, and teachers unions established.

WikiMatrix

Ông kiên trì theo đuổi mục tiêu đó trong suốt cuộc đời mình, bất kể Giáo Hội Công Giáo chống đối, bạn bè thờ ơ, cũng như việc duyệt lại luôn gặp vấn đề và sức khỏe ngày càng yếu kém của ông.

He doggedly pursued that goal throughout his life, despite Catholic Church opposition, the indifference of his peers, seemingly endless revision problems, and his own worsening health.

jw2019

Nếu bạn không thấy trình duyệt của mình bên dưới, hãy truy cập vào mục “Help (Trợ giúp)” của trình duyệt đó và tìm thông tin về cách thay đổi trang chủ của trình duyệt.

If you don’t see your browser below, go to the ” Help ” section of your browser and look for information on how to change your browser’s homepage .

support.google

Ngoài ra, mảnh băm sẽ cho phép bạn thực hiện công việc lịch sử trong ứng dụng của bạn (“nút quay lại trên trình duyệt” tai tiếng).

Additionally, they will allow you to make history work in your application ( the infamous ” browser back button ” ) .

support.google

Thật tệ là các thành viên ủy ban xét duyệt lại là bác sĩ.

Too bad the review committee members are actually doctors.

OpenSubtitles2018. v3

Phân đoạn được cấp phép toàn cầu: Khi bên thứ ba thay đổi giá của một phân đoạn đã được phê duyệt có giấy phép toàn cầu, phải mất 30 ngày để giá mới có hiệu lực.

Globally licensed segment : When a third party changes the price of an approved segment with a global license, it takes 30 days for the new price to take effect .

support.google

Khi sử dụng công cụ gỡ lỗi, bạn có thể xem thông tin được gửi giữa trình duyệt web (còn gọi là ứng dụng khách) và máy chủ.

Using a debugging tool, you can see the information sent between your web browser ( also know as a client ) and the server .

support.google

Các trình duyệt khác có thể hoạt động, nhưng bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng.

Other browsers may work, but you might not be able to use all of the features .

support.google

Internet: Bao gồm trình duyệt Cunaguaro, một wtrinhf duyệt web dựa trên Iceweasel và phù hợp nhất cho Canaima 3.0 trở đi.

Internet: Includes the Cunaguaro browser, a web browser based on Iceweasel and adapted especially for Canaima 3.0 and onwards.

WikiMatrix

Hầu tước Germain đã viết thư cho Cornwallis để phê duyệt kế hoạch của mình và bỏ qua quyết định của Clinton, mặc dù Clinton là sĩ quan cấp trên của Cornwallis, song Cornwallis chuyển quân đến Virginia mà không thông báo cho Clinton.

Lord Germain wrote to Cornwallis to approve his plan and neglected to include Clinton in the decision-making, even though Clinton was Cornwallis’ superior officer, and Cornwallis then decided to move into Virginia without informing Clinton.

WikiMatrix

Một mảnh vỡ của nhiều mãnh vỡ đó trở thành uy quyền, người kiểm duyệt, người quan sát, người đánh giá, người suy nghĩ.

One fragment of those many fragments becomes the authority, the censor, the observer, the examiner, the thinker.

Literature

RTCDataChannel cho phép trình duyệt chia sẻ dữ liệu peer-to-peer.

RTCDataChannel allows bidirectional communication of arbitrary data between peers .

WikiMatrix

Trung Quốc có thể là nhà quản lý thành công nhất về kiểm duyệt Internet trên thế giới sử dụng những thứ được mô tả rộng rãi như là Dự Án Giáp Vàng của Trung Quốc

China is probably the most successful manager of Internet censorship in the world, using something that is widely described as the Great Firewall of China.

ted2019

Sự tàn bạo đối với thú vật trong nhiều bộ phim thường là điểm nhấn của nội dung tranh cãi, và những cảnh này đã bị kiểm duyệt ở một số quốc gia.

The animal cruelty featured in many of the films is often the focal point of the controversy, and these scenes have been targeted by certain countries’ film boards.

WikiMatrix

Điều này có nghĩa là các lỗi không còn được báo cáo cho trang web của bạn trong báo cáo minh bạch, nhưng trình duyệt của bạn vẫn hiển thị trang cảnh báo cho trang web.

This means that errors are no longer reported for your site in the transparency report, but your browser still shows a warning page for your site .

support.google

Trong tình cảnh ngân quĩ cho nghiên cứu HIV tăng ở các nước đang phát triển và xét duyệt đạo đức ở các nước giàu hơn trở nên sát sao hơn, bạn có thể thấy được tại sao bối cảnh này trở nên rất, rất hấp dẫn.

As funding for HlV research increases in developing countries and ethical review in richer countries become more strict, you can see why this context becomes very, very attractive.

QED

Tháng 8/2005, công ty giới thiệu Opera Mini, một trình duyệt web mới dựa trên Java ME cho các thiết bị di động ban đầu được tiếp thị không phải cho người dùng cuối mà đến các nhà khai thác mạng di động để tải trước trên điện thoại hoặc cung cấp cho người đăng ký của họ.

In August 2005, the company introduced Opera Mini, a new Java ME based web browser for mobile phones originally marketed not to end users but to mobile network operators to pre-load on phones or offer for their subscribers.

WikiMatrix

Phiên bản được phê duyệt cuối cùng của dự luật không định nghĩa hôn nhân là giữa những người khác giới.

The final approved version of the bill did not define marriage as being between people of the opposite sex.

WikiMatrix

Tùy biến quảng cáo là các thông số làm cho quảng cáo văn bản của bạn phù hợp với ngữ cảnh tìm kiếm của người dùng (đối với quảng cáo trên Mạng tìm kiếm) hoặc trang web mà người nào đó đang duyệt (đối với quảng cáo trên Mạng hiển thị).

Ad customizers are parameters that adapt your text ad to the context of a user’s search (for ads on the Search Network), or the website someone’s browsing (for ads on the Display Network).

support.google