Gà rán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và hóa ra nó chính là chủ sở hữu hệ thống cửa hàng gà rán của Fring.

Well, it turns out it’s the same company that owns Fring’s chicken joints.

OpenSubtitles2018. v3

Gà rán mật ong mới ở Quiznos.

New Honey Chicken at Quiznos.

OpenSubtitles2018. v3

Hình như có người phải học cách chuyền gà rán Kentucky.

Looks like somebody has to learn how to pass the Kentucky Fried Chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn ăn gà rán khoai chiên. Và muốn ỉa vào cái nón anh.

I want fried chicken with gravy on the taters, and I want to shit in your hat.

OpenSubtitles2018. v3

Gà rán thường hay gà rán phô mai?

Chicken McNuggets or cheeseburgers?

OpenSubtitles2018. v3

Kết quả là trẻ em nghĩ rằng chúng sẽ chết nếu họ không có gà rán.

The result of which is kids think they’re going to die if they don’t have chicken nuggets.

ted2019

Những gì mình bận tâm là ba tháng qua chỉ toàn gà rán và bánh gối chiên.

All I cared about in my last trimester was fried chicken and my doughnut pillow.

OpenSubtitles2018. v3

Một xuất gà rán, tôi trả!

Chicken burrito her.

OpenSubtitles2018. v3

Hẳn là chú thích gà rán lắm.

Hey, you must really like chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Cái ông bán gà rán á?

From the chicken restaurant?

OpenSubtitles2018. v3

Lip, có gà rán đấy.

Lip, there’s chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Ta nghĩ sẽ có món gà rán.

I think I will have a chicken burrito.

OpenSubtitles2018. v3

Còn làm cho tôi không thể về nhà ăn gà rán.

Is that why my dinner’s drying out in the oven?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn ăn gà rán!

I want a chicken burrito.

OpenSubtitles2018. v3

Gà rán đặt từ tận Carnegie Deli đấy nhá.

Fried chicken from the Carnegie Deli.

OpenSubtitles2018. v3

Món gà rán từ tiệm ông Chen.

Takeaway for Mr. Shilling.

OpenSubtitles2018. v3

Chủ đạo của món này là cánh gà rán vì vậy được gọi là ” Bong Joon Gu! ”

The focus of this one is the fried chicken wings so it’s called, ” Bong Joon Gu! “

QED

Hãy gọi giúp tôi một phần gà rán và bia.

Go and order chicken and beer.

OpenSubtitles2018. v3

Một gã ăn chay vào cửa hàng gà rán làm gì?

What’s a vegan doing in a fried chicken joint?

OpenSubtitles2018. v3

Ý anh là cô gái gà rán à?

You know that girl?

OpenSubtitles2018. v3

Gà rán và bia…

Chicken and beer…

OpenSubtitles2018. v3

Johnny, một xuất gà rán cho quý cô đây.

Johnny, chicken burrito her.

OpenSubtitles2018. v3

Anh vẫn thường giúp đỡ cho cửa hàng gà rán của ba mẹ anh vào cuối tuần.

He even helps out at his parents’ restaurant on weekends delivering fried chicken.

WikiMatrix

Keita, có một miếng gà rán cho con đấy.

Keita, there’s another piece of fried chicken for you.

OpenSubtitles2018. v3