gia hạn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sẽ không có thời gian gia hạn hoặc ngoại lệ.

No grace periods or exceptions are possible .

support.google

Kết quả này gia hạn hợp đồng thuê mướn căn cứ của Mỹ tại Philippines.

This would have extended the lease of the American bases in the Philippines.

WikiMatrix

Nếu bạn không gia hạn đăng ký trước khi hết hạn, thì điều sau đây sẽ xảy ra:

If you do not renew your registration before it expires, here is what will happen:

support.google

Ngày 18 tháng 9, Alli gia hạn hợp đồng với MK Dons đến tháng 6 năm 2017.

On 18 September, Alli extended his contract with MK Dons until June 2017.

WikiMatrix

Tôi sẽ gia hạn lưu trú ở Rome.

I will extend my stay in Rome.

OpenSubtitles2018. v3

Vị trí chính thức của ông không được gia hạn khi ông không cam kết quay trở lại.

His appointment was not extended when he did not commit to returning.

WikiMatrix

Ngày gia hạn của một mục hàng là ngày kết thúc.

An extension, in days, of a line item’s end date.

support.google

Hoặc họ có thể trì hoãn việc xét đơn xin gia hạn giấy phép.

Or they may procrastinate in processing applications to renew licenses and permits.

jw2019

Nên tôi đã gia hạn rất ngắn để tham gia cuộc thi.

So I had a very short deadline for a competition.

ted2019

Sau 24 tháng làm việc, các tình nguyện viên có thể xin gia hạn thêm thời gian phục vụ.

After 24 months of service, volunteers can request an extension of service.

WikiMatrix

Sẽ không còn “hải phận quốc giahạn chế công việc Đức Chúa Trời giao phó cho họ.

There can be no “12-mile [20 km] limit” or “territorial waters” restricting their commission from God.

jw2019

Không thể có thời gian gia hạn hoặc ngoại lệ.

No grace periods or exceptions are possible .

support.google

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2010, Ulreich gia hạn hợp đồng của mình với VfB Stuttgart đến mùa hè năm 2013.

On 6 April 2010, Ulreich extended his contract at VfB Stuttgart until the summer of 2013.

WikiMatrix

Ngày 9 tháng 12 năm 2015, câu lạc bộ gia hạn hợp đồng với Stanimir Stoilov thêm 2 năm.

On 9 December 2015, the club extended their contract with Stanimir Stoilov for the next two years.

WikiMatrix

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2015 Rômulo gia hạn hợp đồng đến năm 2018.

On 10 February 2015 Rômulo renewed his contract until 2018.

WikiMatrix

Họ còn nói thêm cũng có thể gia hạn thêm thời gian nếu cần thiết .

It added that it could also extend the period if required .

EVBNews

Xem phần “Gia hạn và khôi phục miền.”

See “Domain renewal and restoration.”

support.google

Chẳng may, Ruth không thể gia hạn giấy phép cư trú và buộc phải rời nước.

Unfortunately, it was impossible for Ruth to renew her residence permit, and she was obliged to leave the country.

jw2019

Các gói đăng ký trên Google Play sẽ tự động gia hạn trừ khi bạn hủy đăng ký.

Subscriptions on Google Play renew automatically unless you unsubscribe.

support.google

Sau khi bạn mua tên miền, bạn cần gia hạn tên miền hàng năm.

Once you purchase your domain name, you need to renew it annually.

support.google

Giấy phép kinh doanh phải gia hạn, đồ đạc nữa.

Business license has to be renewed, utilities.

OpenSubtitles2018. v3

Salem ký bản hợp đồng gia hạn 4 năm với Ismaily vào tháng 6 năm 2008, giữ anh đến tháng 6 năm 2012.

Salem signed a four-year contract extension with Ismaily in June 2008, which kept him tied to the club until June 2012.

WikiMatrix

ID đặt hàng đăng ký bao gồm số chu kỳ gia hạn ở cuối.

Subscription order IDs include the renewal cycle number at the end.

support.google

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Vardy gia hạn hợp đồng đến mùa hè năm 2018.

On 19 August 2014, Vardy extended his contract until the summer of 2018.

WikiMatrix