giáo án trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi đã đọc 1 vài giáo án của cha anh.

I’ve read some of your father’s teachings.

OpenSubtitles2018. v3

Và nó là một giáo án chi tiết cho các lớp học.

And it’s a detailed syilabus for the class .

QED

Tôi sẽ mang những mẫu này đến phòng thí nghiệm, về nhà, cố hoàn thành giáo án.

Now I drop these samples at the lab, head home, try to write up a lesson plan.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy tiếng Tây Ban Nha trở thành một phần trong giáo án sơ – sơ – trung cấp.

So Spanish became part of the prepre-med curriculum.

ted2019

Cái này chính là giáo án dạy môn đi tù của tôi.

This right here is my prison readiness program.

OpenSubtitles2018. v3

Phần của giáo viên bao gồm các giáo án về “chuẩn bị, thực hiện và đánh giá các tổ hợp”.

The teachers’ section contained lesson plans for “planning, implementing and assessing integrated units”.

WikiMatrix

Trong giáo án có các ghi chú của giáo viên, tôi có thể tham khảo và tìm được ý tưởng.

And so I looked at a couple of them and got ideas .

QED

Gã bác sĩ của tên này đang bận soạn giáo án dạy cách nháy mắt ra ” giết tôi đi ” bằng mã Morse rồi.

His doctor’s busy teaching him how to blink out ” kill me ” in Morse code .

OpenSubtitles2018. v3

Tòa Án Dị Giáo kết án

Condemned by the Inquisition

jw2019

Có khoảng 68 tòa án cấp cao: 31 Tòa án Chung, 29 Tòa án Tôn giáo, 4 Tòa án Hành chính và 4 Tòa án Quân sự.

There are about 68 high courts: 31 General Courts, 29 Religious Courts, 4 Administrative Courts and 4 Military Courts.

WikiMatrix

Vậy là sẽ có những giáo viên khi cần phải tuân theo giáo án, và biết rằng nếu dạy theo giáo án đó, học sinh sẽ không học được gì.

So there are teachers who have these scripts to follow, and they know that if they follow these scripts, the kids will learn nothing.

ted2019

Tôi có thể tìm thấy các giáo án thích hợp với tôi, thí dụ như giáo án môn Hoá trong trường phổ thông, và tôi chỉ cần mở ra tham khảo.

They have worksheets, they have teacher notes .

QED

Vào tháng 1 năm 2008, Agger bắt đầu tập luyện và làm quen với một số giáo án thể lực, tuy nhiên lại một chấn thương tương tự nữa khiến anh phải ngồi ngoài.

In January 2008, Agger began training and was attempting to regain match fitness, but a recurrence of the injury in his second metatarsal again ruled him out of action .

WikiMatrix

Theo điếu văn của Van der Waerden dành cho Emmy Noether, bà ít khi tuân theo giáo án trong những buổi lên lớp mà đã làm một số sinh viên thất vọng.

According to van der Waerden’s obituary of Emmy Noether, she did not follow a lesson plan for her lectures, which frustrated some students.

WikiMatrix

Giáo án phải được chấp thuận bởi các nhân viên Bắc Hàn, mỗi lớp bị ghi âm và báo cáo lại, mỗi phòng bị nghe trộm, và mỗi cuộc nói chuyện bị nghe lén.

Lesson plans had to meet the approval of North Korean staff, every class was recorded and reported on, every room was bugged, and every conversation, overheard.

ted2019

Giảng viên của ELAM không có sẵn nền giáo án nào để hướng dẫn sinh viên, vì vậy họ phải học một cách khó khăn, bằng việc vừa thực nghiệm vừa điều chỉnh khóa học.

ELAM’s faculty had no handy evidence base to guide them, so they learned the hard way, by doing and correcting course as they went.

ted2019

Nhưng các em sẽ hài lòng khi được biết, kể từ giờ các em sẽ được chỉ dậy cẩn thận theo giáo án Bộ giáo dục đã đề ra khóa học về pháp thuật phòng vệ.

But you’ll be pleased to know, from now on you will be following a carefully structured, Ministryapproved course of defensive magic.

OpenSubtitles2018. v3

Trong trường hợp này tôi có thể viết một giáo án dựa trên những điều tôi đã đọc, như vậy tôi đã vận dụng được điều đã đọc, và giáo án đó thật là hữu ích.

In this case I generated a worksheet really based off of what I had seen there, and so then I was able to use that, and it was really helpful .

QED

Đây là dự án giáo dục, không phải là dự án laptop.

This is an education project, not a máy tính project .

QED

Cả hai người đều là những người ủng hộ triết lý bóng đá tấn công, vì vậy Wenger đã quyết định đưa ra một giáo án tập luyện và dinh dưỡng vô cùng nghiêm ngặt với Bergkamp.

Both were advocates of a continental style of attacking football, and Wenger’s decision to impose a strict fitness and health regimen pleased Bergkamp .

WikiMatrix

Nó trở thành thực chất nhất trong ba biểu hiện khác nhau của Toà án dị giáo Công giáo rộng hơn cùng với Toà án dị giáo La Mã và Toà án dị giáo Bồ Đào Nha.

It became the most substantive of the three different manifestations of the wider Catholic Inquisition along with the Roman Inquisition and Portuguese Inquisition.

WikiMatrix

Do đó những gì họ làm là tuân thủ giáo án, những sẽ dạy gấp đôi thời gian và dùng thêm 1 ít thời gian đó để dạy theo cách mà họ cảm thấy sẽ mang lại hiệu quả.

And so what they do is they follow the scripts, but they follow the scripts at double-time and squirrel away little bits of extra time during which they teach in the way that they actually know is effective.

ted2019

Do đó những gì họ làm là tuân thủ giáo án, những sẽ dạy gấp đôi thời gian và dùng thêm 1 ít thời gian đó để dạy theo cách mà họ cảm thấy sẽ mang lại hiệu quả.

And so what they do is they follow the scripts, but they follow the scripts at double – time and squirrel away little bits of extra time during which they teach in the way that they actually know is effective .

QED

Sau cùng, các hồng y giáo chủ của Tòa án dị giáo đã đưa ra phán quyết của mình.

Finally, the cardinals of the Inquisition rendered their verdict.

OpenSubtitles2018. v3