tháng tư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Monson, trong đại hội trung ương tháng Tư năm 1988, đã nói:

Monson, in April 1988 general conference, stated:

LDS

Tối thứ Bảy, ngày 5 tháng Tư năm 2008, Phiên Họp Chức Tư Tế

Saturday Evening, April 5, 2008, Priesthood Session

LDS

Elizabeth Gates được chẩn đoán với một khối u não khó trị vào tháng Tư năm ngoái.

Elizabeth Gates was diagnosed with an inoperable brain tumor last April.

OpenSubtitles2018. v3

tháng Tư năm 2000, tôi đã cảm nhận được sự chỉ dẫn như thế.

In April of 2000, I felt such direction.

LDS

Tôi đưa ra sứ điệp của mình tại Đại Hội vào ngày 6 tháng Tư năm 1969.

I delivered my message on April 6, 1969.

LDS

1 Tối Thứ ngày 19 tháng Tư sẽ là cao điểm của năm công tác của chúng ta.

1 Wednesday evening, April 19, will be the highlight of our service year.

jw2019

Chính lúc đó, vào ngày 6 tháng Tư năm 1936, Chủ Tịch Heber J.

It was during that time, on April 6, 1936, that President Heber J.

LDS

Trưa Thứ Bảy, ngày 3 tháng Tư năm 2010, Phiên Họp Chung

Saturday Afternoon, April 3, 2010, General Session

LDS

Quyển Sổ Ghi Chép Đại Hội tháng Tư

April Conference Notebook

LDS

Ở Nhật Bản, học kỳ mới sẽ bắt đầu vào tháng Tư.

The new term starts in April in Japan.

Tatoeba-2020. 08

Cuộc gọi đã bị bác bỏ như một trò đùa Cá tháng Tư.

The call was dismissed as an April Fools’ joke.

WikiMatrix

Vào tháng Tư vừa qua, Chủ Tịch Thomas S.

“ Actually, ” President Thomas S .

LDS

Tháng Tư năm 1985, Anh Cả Bruce R.

In April 1985, Elder Bruce R.

LDS

Chúng tôi mong được gặp lại các anh chị em vào tháng Tư.

We look forward to seeing you again next April.

LDS

Dự trù làm khai thác phụ trợ tháng Tư từ bây giờ.

Plan now to auxiliary pioneer in April.

jw2019

Ông đã hoàn thành thứ mười một ở Paris-Roubaix hồi tháng Tư.

He finished eleventh in Paris–Roubaix in April.

WikiMatrix

Sáng Chúa Nhật ngày 3 tháng Tư năm 2011, Phiên Họp Chung

Sunday Morning, April 3, 2011, General Session

LDS

Đảng này sau đó nhập vào Mặt trận Bình dân (Tunisia) vào ngày 13 tháng tư 2013.

The party later joined the Popular Front on 13 April 2013.

WikiMatrix

Phần đọc Kinh Thánh trong tháng tư

Suggested Bible reading for April

jw2019

9 Xin xem kỹ tháng Tư trên Lịch năm 2000.

9 Please take a close look at April on the 2000 Calendar.

jw2019

Video được cho là bị rò rỉ trên 01 Tháng Tư 2011.

The video was supposedly leaked on April 1, 2011.

WikiMatrix

1 Anh chị có muốn gia tăng niềm vui trong tháng ba, tháng tưtháng năm không?

1 Would you like to increase your joy during March, April, and May?

jw2019

Sáng Chúa Nhật ngày 4 tháng Tư năm 2010, Phiên Họp Chung

Sunday Morning, April 4, 2010, General Session

LDS

Sáng thứ Bảy, Ngày 5 tháng Tư năm 2003, Phiên Họp Chung

Saturday Morning, 5 April 2003, General Session

LDS

Bài nói chuyện này được đưa ra trong đại hội trung ương vào ngày 6 tháng Tư năm 1985.

This address was delivered in general conference on April 6, 1985.

LDS