am hiểu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tất cả đều có sức chịu đựng phi thường, am hiểu địa phương và sự khéo léo.

All had amazing endurance, local know-how, and ingenuity. ( WHOOPING CALL )

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng khi tôi làm điều này, đã có nhiều người hỏi tôi “Anh am hiểu về nghề nghiệp.

But as I was doing this, more and more people started to ask me, “You’re into this career thing.

ted2019

Không ai am hiểu nghệ thuật chiến tranh lại đi sử dụng đại bác.

Nobody worthy in the art of war ever uses cannons.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tự cho là mình am hiểu những người tôi tin tưởng, sếp.

I consider myself a good judge of the men I trust, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Và cách hắn tung ra đoạn phim cho thấy hắn am hiểu máy tính.

And the way he’s released the video shows he’s computer savvy.

OpenSubtitles2018. v3

Các dịch giả mở ra một lĩnh vực mới về sự am hiểu Kinh Thánh.

The translators opened up a new world of Biblical understanding.

jw2019

Tôi thấy anh không phải người am hiểu xe, eh?

I can see you’re not a car man, eh ?

OpenSubtitles2018. v3

Em cần một người am hiểu chỗ này nhiều như em.

I need somebody who knows the place as well as I do.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn không nói về sự cải thiện đáng kinh ngạc trong sự am hiểu.

You are not told about the incredible improvements in understanding.

ted2019

Nhưng trong khoa học, am hiểu nhiều không phải là điều cốt yếu.

But in science, knowing a lot of stuff is not the point .

ted2019

Anh tưởng mình am hiểu lắm sao.

You consider yourself informed.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng mấy người có vẻ như thiếu am hiểu.

But you seem a bit academic.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy con sẽ tìm người am hiểu.

Then I’ll find somebody who does.

OpenSubtitles2018. v3

Còn nhỏ tuổi mà đã am hiểu về máy tính như vậy rồi.

Even at this age, he knows so much about computers.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy rất am hiểu mà.

Well, he would know.

OpenSubtitles2018. v3

Am hiểu nhiều giúp bạn nhận ra nhiều sự thiếu hiểu biết hơn.

Knowing a lot of stuff is there to help you get to more ignorance.

ted2019

Tuy nhiên, chúng ta có thật sự am hiểu ý nghĩa của điều mình đang nói không?

However, do we truly comprehend the significance of what we’re saying?

LDS

Hiển nhiên, một số tín đồ gốc Do Thái đã không tiến bộ trong sự am hiểu.

(Hebrews 5:12-14) Evidently, some Jewish Christians had failed to move ahead in understanding.

jw2019

Vậy là chứng tỏ anh cũng am hiểu nghệ thuật.

Shows what I know about art.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không phải là người duy nhất am hiểu về rung động, Hartley.

Aah! You’re not the only one who understands vibrations, Hartley.

OpenSubtitles2018. v3

Người nào vừa am hiểu vừa có lòng quyết tâm bảo vệ và cải tạo môi trường?

Who has the knowledge and determination to protect and restore the environment?

jw2019

8 Chúa Giê-su Ki-tô rất am hiểu về Lời Đức Chúa Trời.

8 Jesus Christ had an excellent grasp of God’s Word.

jw2019

Tôi muốn khen ngợi sự am hiểu về người mẫu của các bạn.

And first, I commend you on your model knowledge.

QED

Am hiểu thật đấy, ngon!

Pretty sneaky, slick!

OpenSubtitles2018. v3

Xem ra tiên sinh rất am hiểu về binh pháp.

She seem a very ambitious young lady

QED