hoa cúc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một số bài thuốc, chẳng hạn như tiá tô đất hoặc trà hoa cúc thường vô hại .

Some remedies, such as lemon balm or chamomile tea are generally harmless .

EVBNews

Hôm nay, Eddie biểu diễn với vớ hoa cúc.

Today, Ed is modelling laced daisies.

OpenSubtitles2018. v3

Hoa cúc có mọc ở đây không?

Do chrysanthemums grow on this island?

OpenSubtitles2018. v3

trà hoa cúc.

Chamomile.

OpenSubtitles2018. v3

Hoa cúchoa sơn thù du tất cả đều nở rộ ♫

The daisies and dogwoods are all in bloom ♫

ted2019

Cậu đâu cần phải đến thị trấn Hoa Cúc.

You’re not obliged to go back to Daisy Town.

OpenSubtitles2018. v3

Hoa cúc có than thở vì cái lạnh và ngọn gió không?

Did the daisies complain because of the same cold and the same winds?

Literature

Nhưng cô phải thêm vào một chút hoa cúc và cam thảo.

But you must add chrysanthemum and iquorice.

OpenSubtitles2018. v3

Một trong những thành phần hoạt động của tinh dầu hoa cúc là chất terpene bisabolol.

One of the active ingredients of its essential oil is the terpene bisabolol .

WikiMatrix

Chữ cái đầu tên cô và 1 bông hoa cúc, vì cúc là loài hoa yeu thích của cô.

My initials and a daisy, because daisies are my favorite flower.

OpenSubtitles2018. v3

Trà hoa cúc cho cô đây.

That’s chamomile for you ladies.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi dùng thuốc mỡ bạc hà, hoa cúc và đất sét để bịt vết thương.

I’m applying a salve of mint, chamomile and Clay to seal the wound.

OpenSubtitles2018. v3

còn ở Hawaii, hoa cúc trở thành cây Kiếm bạc.

and in Hawaii, a daisy became a silver sword.

QED

Thị trấn Hoa Cúc là điềm rủi cho các cảnh sát trưởng.

Daisy Town bodes ill for sheriffs.

OpenSubtitles2018. v3

Hoa cúc hay hoa loa kèn ngoài tự nhiên có viện cớ, dối trá hay nấn ná không?

Do the daisies or the lilies of the field of nature make excuses, or lie, or linger?

Literature

Bà giống như một đóa hoa cúc… chỉ nở rộ vào mùa thu.

You’re like the aster that blooms in the fall.

OpenSubtitles2018. v3

Hoa cúc cũng là hoa chính thức của thành phố Salinas, California.

The chrysanthemum is the official flower of the city of Salinas, California.

WikiMatrix

Ồ, hoa cúc này.

Oh, and this is chrysanthemum.

OpenSubtitles2018. v3

Hoa cúchoa quốc gia, trong khi bạch dương là cây quốc gia.

Chamomile is the national flower, while birch is the national tree.

WikiMatrix

Hoa Cúc và những đứa con của nó.

For Daisy and her kids.

OpenSubtitles2018. v3

Coi nào. hoa cúc.

Let’s see, then.

OpenSubtitles2018. v3

Hoa cúc cũng là một trong bốn loài hoa biểu tượng cho bốn mùa trong năm.

It is also one of the 4 symbolic seasonal flowers .

WikiMatrix

Klaus, lấy hoa cúc từ phòng ăn.

Klaus, get chamomile from the pantry.

OpenSubtitles2018. v3

Các thảo dược có trong trà như hoa cúc và nữ lang giúp dễ chịu và dễ ngủ .

The herbs chamomile and valerian are soothing and sleep inducing and are available in tea .

EVBNews

Bạn có định nói rằng bạn kém hơn hoa loa kèn hay hoa cúc không?

Are you to say that you are less than a lily, or a daisy?

Literature