hợp lý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tài liệu có thể được sắp xếp hợp lý bằng nhiều cách khác nhau.

Material can be arranged in a variety of ways that are logical.

jw2019

Nó là kí tự đại diện để làm nguôi giận bất kì lời chỉ trích hợp lý nào.

It’s a wild card for disarming any reasonable criticism.

ted2019

(4) Tại sao việc từ chối tiếp máu là có trách nhiệm và hợp lý?

(4) Why is it rational and responsible to reject blood transfusions?

jw2019

Lập luận trên thật hợp lý!

What impressive logic!

jw2019

Điều này không hợp lý, và thực sự không an toàn.

It’s not just inappropriate, it becomes really unsafe.

QED

Thật là hợp lý đấy.

That actually makes sense.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có hứng thú với những thứ không hợp lý.

I’m interested in things that don’t fit.

OpenSubtitles2018. v3

Đối với các bạn thì tấm bản đồ này sẽ hợp lý hơn.

For you this would be a more appropriate map .

QED

Sau đó chúng tôi đã xem xét câu hỏi về mức giá hợp lý.

Then we looked at the question of the affordability.

ted2019

Lý do duy nhất còn lại có vẻ hợp lý, nhưng cũng không.

The only thing that does, doesn’t.

OpenSubtitles2018. v3

Bên tôi sẽ giải quyết tất cả mọi khiếu nại về tổn thất tài sản hợp lý.

My office is going to be processing any and all reasonable claims of property loss.

OpenSubtitles2018. v3

Khi làm việc cũng cần phải chú trọng tư thế ngồi thật hợp lý.

When choosing among them, their respective overhead should also be considered.

WikiMatrix

Lời của nó thì nghe rất hợp lý và dễ dàng để biện minh.

His message sounds so reasonable and easy to justify.

LDS

Giả thiết dị ứng qua không khí của Foreman nghe vẻ hợp lý nhất.

Foreman’s airborne allergen theory makes the most sense.

OpenSubtitles2018. v3

Mọi thứ đều hợp lý cho đến khi anh xuất hiện.

Everything made sense until you showed up.

OpenSubtitles2018. v3

Khi quyết định làm gì, tại sao nghĩ đến người khác là điều hợp lý?

Why is it reasonable to consider others in the choices we make?

jw2019

Giới hạn hợp lý có thể được ví như thiết bị báo cháy reo lên khi có khói.

Wise boundaries can be like smoke detectors that sound an alarm at the first hint of fire.

jw2019

Chả hợp lý gì cả.

It doesn’t make any sense.

OpenSubtitles2018. v3

Về thánh chức, chúng ta có thể nêu lên các câu hỏi hợp lý nào?

What questions about our activity in the ministry can reasonably be considered?

jw2019

Hãy xem bốn phương cách đã giúp nhiều người sắp xếp thời gian cách hợp lý.

Consider four strategies that have helped many people to invest their time wisely.

jw2019

Điều này chẳng hợp lý chút nào.

That doesn’t make any sense.

ted2019

Sự chứng minh hợp lý đó bao gồm những gì?

What did that logical proof include?

jw2019

Không phải là không hợp lý khi nghĩ rằng phần lõi thậm chí làm rã đông.

It’s not unreasonable to think that, as the core is being stretched by tides and heated up, possibly even molten, there’s some boundary between a hot core and a liquid-water ocean.

OpenSubtitles2018. v3

để nhấn mạnh thêm rằng nỗi sợ hãi cuối cùng là không bao giờ hợp lý không?

to reinforce that ultimate fear is never justified?

LDS