địa lý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đặc điểm địa lý đã cho phần cho sự cô lập của Bohinj trong quá khứ.

Geographic circumstances have contributed to isolation of Bohinj in the past.

WikiMatrix

Thế là, tôi đến một đoàn làm phim địa lý quốc gia.

So, I got a National Geographic film crew.

ted2019

Đối với khu vực địa lý xã hội, hãy xem Nordeste (bộ phận địa lý xã hội).

For the socio-geographic area see Nordeste (socio-geographic division).

WikiMatrix

Bật chế độ Bật lưới địa lý.

Turn on Enable Gridlines .

support.google

Vùng này tạo là một bộ phận của vùng địa lý lớn hơn Muschelkalk.

The region forms part of the larger Muschelkalk geological zone.

WikiMatrix

Cùng với quận Puente de Vallecas, quận này tạo thành vùng địa lý Vallecas.

It forms, with the district of Puente de Vallecas, the geographical area of Vallecas.

WikiMatrix

Có một câu nói mà tất cả sinh viên sử học đều biết: “Địa lý là vận mệnh”.

There’s a saying with which all students of history are familiar: “Geography is destiny.”

ted2019

Chính trị địa lý là một môn học rất khô rắn.

Geopolitics is a very unsentimental discipline .

QED

ID thành phố của người dùng, được lấy từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý.

Users’ city ID, derived from their IP addresses or Geographical IDs.

support.google

Về địa lý, ông tham khảo Eratosthenes và Hypparchus.

For his geography he drew on Eratosthenes and Hipparchus.

Literature

Loài này khác nhau về mặt địa lý và trong các quần thể..

This species varies geographically and within populations.

WikiMatrix

Chúng không bị thay đổi về mặt địa lý.

They were not geographically distorted.

QED

Đại số, Hình học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Anh văn, Địa lý

Algebra, geometry, physics, chem, bio, history, english, geography

OpenSubtitles2018. v3

Thủ đô Kyzyl của cộng hòa nằm gần “trung tâm châu Á” về mặt địa lý.

Its capital city of Kyzyl is located near the geographic “center of Asia”.

WikiMatrix

Việc bốc thăm vòng này dựa trên vị trí địa lý ‘bắc’ và ‘nam’.

The draw for this round was split on a geographical basis into ‘northern’ and ‘southern’ sections.

WikiMatrix

Mỗi vùng là một khu vực địa lý độc lập bao gồm các vùng.

Each region is an independent geographic area that consists of zones.

WikiMatrix

Hệ thống mới quan trọng, chứ không phải là địa lý.

It’s the system that’s important, not the geography.

ted2019

Cái tên “Transvaal” đề cập đến vị trí địa lý của tỉnh ở phía bắc của sông Vaal.

The name “Transvaal” refers to the province’s geographical location to the north of the Vaal River.

WikiMatrix

Vế mặt địa lý, quốc gia này là một phần của nhóm đảo Micronesia lớn hơn.

Geographically, the country is part of the larger island group of Micronesia.

WikiMatrix

Tùy theo thị hiếu địa lý và cá nhân có các loại thịt và nguyên liệu khác.

Geographic and personal tastes involve different types of meat and ingredients.

WikiMatrix

Vị trí địa lý của nó cho nó một số quyền tự trị.

Its geographical position gave it some autonomy.

WikiMatrix

Có nhiều tên địa lý Hà Lan hơn ở Úc.

There are many more Dutch geographical names in Australia.

WikiMatrix

Nhà địa lý chất vấn họ, và ghi vào sổ những kỷ niệm của họ.

He questions them, and he writes down what they remember .

Literature

Đây là một ví dụ điển hình của các thành phố sinh đôi về vị trí địa lý.

It is an example of twin cities in the sense of geographical proximity.

WikiMatrix

Một phân tích đồng vị sẽ cho phép chúng ta thu hẹp phạm vi địa lý có thể

An isotope profile will allow us to narrow down possible geographical

OpenSubtitles2018. v3