người phụ trách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cần chỉ định người phụ trách mỗi buổi họp đi rao giảng.

Someone will need to be assigned to handle each scheduled meeting for service.

jw2019

Không có người phụ trách việc này à?

No paymaster?

OpenSubtitles2018. v3

Bà là người phụ trách ở đây à?

Are you the one in charge here?

OpenSubtitles2018. v3

Từ giờ đến 4h sáng chương trình là của Ko Sun- young và tôi là người phụ trách.

Until 4 am, this time slot belongs to Ko Sun – young. and I’m the producer in charge .

QED

Không, người phụ trách cocktail.

No, my cocktail steward.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn cần một người phụ trách có thểtiếp cận cảnh sát địa phương.

He needs a handler that can approach local law enforcement.

OpenSubtitles2018. v3

Và điều thứ hai ,tôi nghĩ là thế giới cần người phụ trách điều đó.

And the second thing, I think, is that the world needs to have people in charge of that.

ted2019

Tôi muốn nói chuyện với người phụ trách!

I wanna talk to whoever’s in charge here!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cần phải có lòng tin đối với người phụ trách chương trình, Beth à…

I need to have confidence in my curators, Beth…

OpenSubtitles2018. v3

Trong đó có cả người phụ trách kỷ luật Đảng, Jackie Sharp.

Including the Majority Whip, Jackie Sharp.

OpenSubtitles2018. v3

Jim Lorenz là người phụ trách các thanh thiếu niên.

Jim Lorenz was in charge of the adolescents.

OpenSubtitles2018. v3

Nó là một câu hỏi nghiêm túc, ai thực sự là người phụ trách

It’s a serious question : who is really in charge ?

QED

Cũng có một anh được bổ nhiệm làm người phụ trách khu vực.

There was also an appointed territory servant.

jw2019

Jones, người phụ trách về thông tin khu vực ở trại Elliott, ngay phía ngoài San Diego.

Jones, the area signal officer at Camp Elliott, just outside San Diego.

Literature

JH: Câu hỏi tôi dành cho bạn là, ai là người phụ trách lớp chúng ta

JH: My question to you is, who’s in charge of that classroom?

ted2019

Ai là người phụ trách vụ con khủng long?

Yes?Dugommier?

opensubtitles2

Đó là ông Keys, người phụ trách an ninh của chúng tôi.

It is Mr. Keys, our security engineer.

OpenSubtitles2018. v3

Tại nhà của Francis Underwood, người phụ trách

At the home of Francis Underwood, who has led the charge on

OpenSubtitles2018. v3

Và đây là người phụ trách sổ sách mới của chúng ta.

And our new clerk.

OpenSubtitles2018. v3

Người phụ trách buổi họp ra lệnh: “Thả chúng ra!”.

The one in charge of the meeting said: “Let them go!”

jw2019

Cô ấy là người phụ trách.

She’s the curator.

OpenSubtitles2018. v3

Ông nội chú là người phụ trách ăn mặc cho một diễn viên nổi tiếng.

My grandfather was a dresser for a famous actor.

OpenSubtitles2018. v3

Cần phải có người phụ trách chứ?

Somebody’s gotta be in charge.

OpenSubtitles2018. v3

Còn người phụ trách vùng Louisville là một kỹ sư.

The man who ran the Louisville area was an engineer.

Literature

Những người phụ trách chuyên mục của các tờ báo cũng nhận thấy như thế.

Newspaper columnists have observed the same trend.

jw2019