nhầm lẫn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Họ đã nhầm lẫn.

They made a mistake.

OpenSubtitles2018. v3

669 ) } Mày nhầm lẫn tao với anh tao à?

Do you take me for my brother?

OpenSubtitles2018. v3

Cứ coi như Cameron không nhầm lẫn đi.

Assume that Cameron didn’t screw up.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không nhầm lẫn!

I am not!

OpenSubtitles2018. v3

Bác sĩ có thể nhầm lẫn.

The doctors can be wrong.

OpenSubtitles2018. v3

Được mời tới dự tiệc giáng sinh bởi một sự nhầm lẫn.

Got invited to the Christmas party by mistake.

OpenSubtitles2018. v3

Hồ sơ mâu thuẫn từ các nhà sử học Mỹ và Philippines đã nhầm lẫn vấn đề này.

Conflicting records from American and Filipino historians have confused the issue.

WikiMatrix

Tôi đã không quá nhầm lẫn, tôi lẽ ra đã không quá giận dữ.

I wouldn’t have been so confused; I wouldn’t have been so upset.

QED

Người đưa tin của anh có vẻ đã nhầm lẫn.

Your Informant seems to have been mistaken.

OpenSubtitles2018. v3

Anh em hòa bình, ho, xấu hổ! chữa khỏi cuộc sống của sự nhầm lẫn không

FRlAR Peace, ho, for shame! confusion’s cure lives not

QED

Hmm, vậy là tôi nhầm lẫn

Hmm, then I have erred.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng nhầm lẫn, các con của ta.

And make no mistake, my children.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn là nhầm lẫn.

Obviously, this is a mistake.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn tính nói thẳng đó với tính thẳng thừng, sống sượng, thô lỗ.

However, such outspokenness is not to be confused with bluntness or rudeness.

jw2019

Không nên nhầm lẫn với Hồ Amatitlán nhỏ hơn.

It should not be confused with the smaller Lake Amatitlán.

WikiMatrix

Họ đã, tất nhiên, hoàn toàn nhầm lẫn.

They were, of course, tragically mistaken .

QED

Manganat không nên nhầm lẫn với permanganat trong đó chứa mangan (VII).

Manganate should not to be confused with permanganate in which contains manganese(VII).

WikiMatrix

anh ta nói đó là nhầm lẫn lúc đi săn.

And Shaw, he said it was a hunting accident.

OpenSubtitles2018. v3

Đậu mùa trong sự nhầm lẫn hoặc rối loạn rơi.

Smallpox in confusion or disorder to fall.

QED

Tôi chắc chắn đó chỉ là nhầm lẫn thôi.

I’m sure it was just a lapse.

OpenSubtitles2018. v3

(Vỗ tay) Bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn chúng, đúng không?

You would never confuse them, would you?

ted2019

“Turan đã nhầm lẫn giữa tính khuôn mẫu và sự sáo mòn,” ông nói.

“Turan mistakes archetype for cliche,” he said.

WikiMatrix

Hãy để tôi làm điều này rất rõ ràng, tôi không muốn gây nhầm lẫn cho bạn.

Let me make this very clear, I don’t want to confuse you.

QED

Và nếu bạn so sánh này cho câu hỏi cuối cùng, có thể gây nhầm lẫn.

And if you compare this to the last question, that could be confusing.

QED

Có sự nhầm lẫn về các sự kiện xung quanh cái chết của ông.

There is confusion about the events surrounding his death.

WikiMatrix