người nhận hàng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Người nhận hàng sở hữu hàng hóa phải tin tưởng.

The consignee takes possession of the goods subject to a trust.

WikiMatrix

Phòng trưng bày nghệ thuật cũng vậy, thường hoạt động như người nhận hàng của nghệ sĩ.

Art galleries, as well, often operate as consignees of the artist.

WikiMatrix

Ai là người nhận hàng đây?

Who’s the intended recipient?

OpenSubtitles2018. v3

Các người nhận hàng, Tôi được trả tiền.

You get Sideswipe, I get paid.

OpenSubtitles2018. v3

Người nhận hàng không có nghĩa vụ thanh toán vô điều kiện cho sản phẩm (mặc dù có thể phải trả tiền đặt cọc).

The consignee does not have an unconditional obligation to pay for the product (although it may be required pay a deposit).

WikiMatrix

Thông thường, việc thu thập dữ liệu tại ‘nhận hàng’ được sử dụng để liên lạc giữa người nhận hàngngười giao hàng.

Normally the data acquisition at ‘goods receipt’ are used for communication between consignee and goods dispatcher.

WikiMatrix

Người nhận hàng không chịu trách nhiệm về thiệt hại của hàng hóa trong quá trình vận chuyển hoặc bất kỳ thủ tục nào khác.

The consignee is not responsible for damage of goods during transport or any other procedure.

WikiMatrix

Bây giờ, công ty Đông Ấn sẽ bán trà thặng dư trực tiếp thông qua một số người nhận hàng được chọn lựa kĩ lưỡng tại Mỹ.

Now the East India Company would sell the surplus tea directly through hand- picked consignees in America.

QED

Người gửi hàng ký gửi hàng hóa cho người nhận hàng chỉ chuyển quyền sở hữu, không phải quyền sở hữu đối với hàng hóa cho người nhận hàng.

A consignor who consigns goods to a consignee transfers only possession, not ownership, of the goods to the consignee.

WikiMatrix

Khi một nhà cung cấp (người gửi hàng) cung cấp hàng hóa ký gửi cho nhà phân phối (người nhận hàng) thì doanh thu không thể được ghi nhận khi kiểm soát đã được chuyển.

When a vendor (consignor) provides goods on consignment to a distributor (consignee) then revenue cannot be recognized when control has transferred.

WikiMatrix

Khi các mặt hàng của người gửi hàng bán (hoặc trong một số trường hợp, sau khi thời gian thỏa thuận kết thúc), người nhận hàng sẽ chia một phần lợi nhuận và trả cho người gửi hàng phần.

When a consignor’s items sell (or in some cases, after the agreed-upon period ends), the consignee takes a share of the profits and pays the consignor the share.

WikiMatrix

Nếu người nhận hàng chuyển đổi hàng hóa thành mục đích sử dụng không được dự tính trong hợp đồng ký gửi, chẳng hạn như bằng cách bán chúng và giữ tiền bán hàng cho người nhận hàng, tội phạm tham ô đã được thực hiện.

If the consignee converts the goods to a use not contemplated in the consignment agreement, such as by selling them and keeping the proceeds of the sale for the consignee, the crime of embezzlement has been committed.

WikiMatrix

Những người họ hàng có thể cần nhận dạng một người họ hàng khác nhờ vào những nguyên nhân khác ngoài sự vị tha.

Cummings Relatives might need to recognize one another for reasons other than altruism.

Literature

Khi cả nhà bước vào, người bán hàng nhận ra bố.

When they went in, the storekeeper knew him.

Literature

Các mặt hàng không được bán được trả lại cho người gửi hàng (người phải lấy chúng trong một thời gian quy định hoặc bị mất quyền sở hữu đối với họ; trong một số trường hợp, người gửi hàng có thể đồng ý trước để cho phép người nhận hàng quyên góp cho tổ chức từ thiện).

Items that are not sold are returned to the consignor (who must retrieve them within a set time or forfeit title to them; in some cases, the consignor may agree ahead of time to allow the consignee to donate them to charity).

WikiMatrix

Hơn 3.300 người xác nhận đã chết, hàng ngàn người mất tích sau trận động đất và sóng thần vào thứ Sáu tuần trước .

More than 3,300 have been confirmed dead and thousands are missing after the quake and tsunami last Friday .

EVBNews

Bạn có nghĩ đến việc mời một người bán hàng nhận một tờ giấy nhỏ khi bạn đi mua sắm không?

Have you thought about offering a tract to the storekeeper when you do your shopping?

jw2019

Vào tháng 2 năm 1968, nhân viên United Airlines đã nhận diện Gotti là người đã ký nhận hàng hóa bị đánh cắp; FBI đã bắt giữ ông ngay sau đó.

In February 1968, United Airlines employees identified Gotti as the man who had signed for stolen merchandise; the FBI arrested him for the United hijacking soon after.

WikiMatrix

Không lâu sau đó người ta thấy rõ là hàng ngàn người nhận máu đã được thử nghiệm vẫn bị viêm gan.

Before long it was clear that thousands who were given screened blood still developed hepatitis.

jw2019

Đem theo vài tạp chí khi đi công chuyện và sau khi xong việc hãy mời những người bán hàng nhận tạp chí.

Carry copies with you when you run errands, and offer them to the merchants after you have finished your business.

jw2019

Tôi nghĩ anh không chấp nhận người khác đầu hàng.

You’re not formally recognized to accept surrenders.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều người bán hàng không nhận thức được điều này và sẽ từ chối hoàn lại tiền.

Many sales people are not aware of this and will deny giving the refund.

WikiMatrix

Sau khi xem xét, người nhận hàng sẽ trả lại những mặt hàng được coi là không phù hợp để bán lại cho người gửi hàng (chẳng hạn như các mặt hàng hoặc vật phẩm bị rách hoặc bẩn được coi là hàng giả, không thể bán trong một số khu vực pháp lý), chấp nhận bán lại giá bán lại, phần của người nhận hàng và thời gian các mặt hàng sẽ được giữ để bán.

After the review, the consignee will return those items deemed unsuitable for resale to the consignor (such as torn or dirty items or items deemed to be fakes, which cannot be sold in some jurisdictions), accept those to be resold, and establish the target resale price, the consignee’s share of it, and the length of time the items will be held for sale.

WikiMatrix

Có thể xác định các loại vai trò bán hàng khác nhau: Người tiếp nhận đơn hàng (Order taker) đề cập đến việc bán hàng xảy ra chủ yếu ở cấp độ bán buôn hoặc bán lẻ.

Different types of sales roles can be identified: Order takers refers to selling that occurs primarily at the wholesale or retail levels.

WikiMatrix

Nếu giá trị đặt hàng tối thiểu có thể thay đổi theo khách hàng (tùy theo tư cách thành viên của họ trong một chương trình, thời gian đặt hàng lần cuối, v.v.), hãy cung cấp giá trị đặt hàng tối thiểu sẽ cho phép mọi người nhận được hàng của mình.

If the minimum order value can vary by customer (depending on their membership in a programme, the time of their last order etc.), provide the minimum order value that would allow anyone to get their order delivered.

support.google