phố cổ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rupert Furneaux cũng liên kết “thần da trắng” với thành phố cổ Tiahuanaco.

Rupert Furneaux also linked “White gods” to the ancient city of Tiahuanaco.

WikiMatrix

Đây là thành phố cổ Pompeii.

This is the ancient city of Pompeii .

QED

Các tên khác bao gồm Thượng Thành, Phố Cổ và các tên khác.

Other names include Upper City, Old Town, and others.

WikiMatrix

Cổng này là ranh giới giữa phố cổ và Ludwigsvorstadt.

It forms the border between the city districts Altstadt and Ludwigsvorstadt.

WikiMatrix

Sự sùng bái Satis có nguồn gốc ở thành phố cổ của Swenet.

The cult of Satis originated in the ancient city of Aswan.

WikiMatrix

Một thành phố cổ khác có tên Ra-haeng.

Another old city name was Ra-haeng.

WikiMatrix

Cha-ran —Một thành phố cổ nhộn nhịp 20

Haran —An Ancient Hive of Activity 20

jw2019

Hãy xem điều gì đã xảy ra tại Y-cô-ni, một thành phố cổ ở Tiểu Á.

Consider what happened in Iconium, an ancient city in Asia Minor.

jw2019

Dân chủ đã được sinh ra từ các thành phố cổ đại.

Democracy was born in the ancient polis.

ted2019

Bằng chứng khảo cổ của thành phố cổ được tìm thấy ở Ban Khlong Mueang, Tambon Kosamphi.

Archaeological evidence of the ancient city was found in Ban Khlong Mueang, Tambon Kosamphi.

WikiMatrix

Thành phố cổ Si Thep được xây thời Khmer.

The ancient city of Si Thep was built in the Khmer era.

WikiMatrix

Tên gọi “cirtensis” là chỉ tới thành phố cổ đại Cirta tại Numidia.

The name “cirtensis” refers to the ancient city of Cirta in Numidia.

WikiMatrix

THÀNH Trier với 2.000 năm lịch sử là thành phố cổ nhất ở nước Đức.

TRIER, with a history stretching back 2,000 years, is the oldest city in Germany.

jw2019

Khu vực Sung Noen có hai thành phố cổ, Mueang Sema và Mueang Khorakha Pura (Khorat).

Sung Noen was the location of two ancient cities, Mueang Sema and Khorakha (Khorat) Pura.

WikiMatrix

Huyện Chun có lịch sử từ thành phố cổ tên là Wiang Lo, cùng thời với Mueang Phayao.

Chun District dates back to an ancient city named Wiang Lo, which is of similar age as Mueang Phayao.

WikiMatrix

Mày biết gì về thành phố cổ?

What do you know of the ancient city?

OpenSubtitles2018. v3

Phố cổ bị bỏ hoang sau một loạt trận động đất năm 1980 và 1981.

The old town was abandoned after a series of earthquakes in 1980 and 1981.

WikiMatrix

Idlib chứa các thành phố cổ của Ebla, từng là thủ đô của một vương quốc hùng mạnh.

Idlib contains the ancient city of Ebla, once the capital of a powerful kingdom.

WikiMatrix

Hầu hết các tòa nhà lịch sử tập trung tại Phố cổ.

Most historical buildings are concentrated in the Old Town.

WikiMatrix

Mình sẽ lặn xuống biển để xem thành phố cổ.

We’re going to dive to see the ancient city.

OpenSubtitles2018. v3

Mueang Tum là một thành phố cổ của vương quốc Srivijaya.

Mueang Tum was an ancient city of the Srivijaya kingdom.

WikiMatrix

Đây là thị trường trong thành phố cổ.

Here is the market in the old city .

QED

Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ thành phố cổ và dân cư thành này?

And what lessons can we learn from this ancient city and its inhabitants?

jw2019

Siderno Superiore là phố cổ, vươn lên trên sườn của dãy núi ven biển.

Siderno Superiore is the old town, higher up on the flank of the coastal mountain range.

WikiMatrix

Mueang Roi Et là một thành phố cổ.

Mueang Roi Et is an ancient city.

WikiMatrix