quốc lộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xã này nằm trên quốc lộ 12B.

It lies on the B1242 road.

WikiMatrix

Cave Junction nằm trên Quốc lộ Hoa Kỳ 199 ở điểm nối với Xa lộ Oregon 46.

Cave Junction is located on U.S. Route 199 at its junction with Oregon Route 46.

WikiMatrix

Nó giao với Đường cao tốc Gyeongbu và Quốc lộ 7.

It touches with Gyeongbu Expressway and National Route 7.

WikiMatrix

Quốc lộ Hoa Kỳ 287 nhập với I-45 khoảng 18 dặm (29 km) từ Corsicana, Texas đến Ennis, Texas.

U.S. Highway 287 joins I-45 for 18 miles (29 km) from Corsicana, Texas to Ennis, Texas.

WikiMatrix

Chúng tôi sẽ đến Atlanta theo quốc lộ 85.

We’ll be approaching Atlanta on Highway 85.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ không đến Quốc lộ 66 để tìm Ethel.

We are not riding down Route 66 looking for Ethel.

OpenSubtitles2018. v3

Huyện lỵ nằm ở nơi giao lộ, bên quốc lộ 7 giữa Phnom Penh và Kampong Cham.

It lies on National Highway 7 between Phnom Penh and Kampong Cham.

WikiMatrix

Cho đến khi quốc lộ 1964 chính thức được chỉ định là SR 1.

It was not until the 1964 state highway renumbering that the entire route was officially designated as SR 1.

WikiMatrix

Lẽ ra nó ở gần Quốc lộ 62.

It’s supposed to be near mile 62 .

OpenSubtitles2018. v3

Xa lộ Liên tiểu bang 15 được xây dựng dọc theo đường Quốc lộ Hoa Kỳ 91.

Interstate 15 was constructed along the route of U.S. Route 91.

WikiMatrix

Tại Tuskegee, I-85 rời US 80 và bắt đầu chạy song song với Quốc lộ Hoa Kỳ 29.

At Tuskegee, I-85 leaves US 80 and starts to parallel US 29, which the highway parallels for much of its length.

WikiMatrix

Có tuyến Quốc lộ 9A và 9D đi qua.

State Bike Routes 9 and 9A”.

WikiMatrix

Các đường sắt, cũng như quốc lộ 7, là mục tiêu của những trận chiến dữ dội.

The railway lines, like the Route Nationale 7, are at the centre of violent battles.

Literature

Giai đoạn I được mở vào 14 tháng 2 năm 2009 và trải dài từ Quốc lộ 441 tới SR 429.

Phase I opened on February 14, 2009 and extends from US 441 to State Road 429.

WikiMatrix

Đô thị này nằm trên quốc lộ A3.

The municipality is located on the A3 motorway.

WikiMatrix

Quốc lộ 33 nối NH-6 tại Baharagora và NH-2 tại Barhi, Jharkhand.

National Highway 33 connects NH 6 at Baharagora and NH 2 at Barhi, Jharkhand.

WikiMatrix

I-43 kết nối với Quốc lộ Hoa Kỳ 151 và WIS 42.

I-43 connects with US 151 and WIS 42 .

WikiMatrix

Ba đoạn quốc lộ này cũng thuộc xa lộ châu Á AH2.

Three sections of the highway are also the Asian Highway AH2.

WikiMatrix

Lối ra đầu tiên tại tiểu bang Missouri là để đến Quốc lộ Hoa Kỳ 166.

The first exit in Missouri is for US-166 .

WikiMatrix

I-43 kết nối với Quốc lộ Hoa Kỳ 45 đi hướng nam và Xa lộ Wisconsin 100 tại Phố 108 Nam.

I-43 connects with US 45 south and WIS 100 at South 108 th Street .

WikiMatrix

Quốc lộ 417 cũng là một phần của Quốc lộ xuyên Canada.

Highway 417 is also the Ottawa portion of the Trans-Canada Highway.

WikiMatrix

Với chiều dài 1.274 km, đây là tuyến quốc lộ dài nhất ở Thái Lan.

At 1,274 km, it is the longest highway in Thailand.

WikiMatrix

Chúng tôi tìm thấy ông ấy lang thang vô định ở quốc lộ 79.

We found him walking Route 79, disoriented.

OpenSubtitles2018. v3

Xa lộ gần như chạy song song với Quốc lộ Hoa Kỳ 90.

The highway roughly parallels US 90 .

WikiMatrix

Đoạn 6 làn xe bắt đầu khi Quốc lộ Hoa Kỳ 45 nhập vào xa lộ liên tiểu bang 43.

A six-lane segment begins where US 45 merges on the Interstate.

WikiMatrix