song ngữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

(Cười) Và con nhện này dệt nên một bảng chữ cái song ngữ.

(Laughter) And this spider spins a bilingual alphabet.

ted2019

Sách giáo lý song ngữ bằng tiếng Tahiti và tiếng Wales năm 1801, có danh Đức Chúa Trời

Bilingual Tahitian and Welsh catechism of 1801, where God’s name appears

jw2019

Sau đó anh làm việc cho tạp chí “Habesha Journal”, một báo song ngữ chuyên về y tế.

He later worked at Habesha Journal magazine, a bilingual health journal.

WikiMatrix

Cuốn Từ vựng Anh Pháp của ông (1480) là một trong những từ điển song ngữ đầu tiên.

His English-French Vocabulary (c. 1480) was one of the first bilingual dictionaries.

Literature

Và con nhện này dệt nên một bảng chữ cái song ngữ.

And this spider spins a bilingual alphabet.

QED

Trẻ em tiếp thu hai ngôn ngữ theo cách này được gọi là song ngữ đồng thời.

Children acquiring two languages in this way are called simultaneous bilinguals.

WikiMatrix

Đây là đoạn song ngữ.

Here’s a bilingual text.

QED

Một giai đoạn song ngữ Ả Rập-Coptic ở Hạ Ai Cập kéo dài hơn ba thế kỷ.

A period of Coptic-Arabic bilingualism in Lower Egypt lasted for more than three centuries.

WikiMatrix

Amyntas đã đúc tiền xu song ngữ bằng bạc với một loạt các bức chân dung.

Amyntas struck bilingual silver coins with a variety of portraits.

WikiMatrix

“Đó là bản dịch tân ước song ngữ đối chiếu tốt nhất hiện hành”

“It Is the Best Interlinear New Testament Available”

jw2019

Ngoại trừ các khu vực Gaeltacht, các biển hiệu giao thông thường ghi song ngữ.

Except in Gaeltacht regions, road signs are usually bilingual.

WikiMatrix

Song ngữ là điều lành mạnh.

Bilingualism is healthy.

ted2019

Những từ điển song ngữ này dịch nghĩa một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác.

These bilingual dictionaries gave the meanings in one language for the words of another language.

Literature

Nhưng trong điều kiện có tạp âm, nhóm song ngữ xử lý âm thanh tốt hơn rất nhiều .

But against a backdrop of noisy chatter, bilingual group was far superior processing sounds .

EVBNews

Cha tôi là một tiến sĩ song ngữ ở cao đẳng.

My dad was a bilingual college professor.

ted2019

Song ngữ cùng với tiếng Indonesia có tỷ lệ cao quanh thành phố Ambon.

Bilingualism in Indonesian is high around Ambon City.

WikiMatrix

Mẹo: Bạn cũng có thể dịch cuộc hội thoại song ngữ.

Tip: You can also translate a bilingual conversation.

support.google

Trường có một chương trình đào tạo năng khiếu toàn diện và một chương trình song ngữ.

The school features a comprehensive gifted program and a dual language program.

WikiMatrix

Người dân tại Batang chủ yếu là người Java và hầu hết song ngữ tiếng Java và tiếng Indonesia.

People in Batang are mostly Javanese who speak both Javanese and Indonesian.

WikiMatrix

Một bản song ngữ của hòa ước này được khắc vào cột đá đứng bên ngoài chùa Jokhang tại Lhasa.

A bilingual account of this treaty is inscribed on a stone pillar which stands outside the Jokhang temple in Lhasa.

WikiMatrix

Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2012); “Bầu trời không mái che / Firmament Without Roof Cover” (Thơ song ngữ Việt – Anh.

Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2012); “Bầu trời không mái che / Firmament Without Roof Cover” (Bilingual poetry book in Vietnamese – English.

WikiMatrix

Không giống như Fox Movies (Châu Á) và Fox Action Movies, kênh có phát Song Ngữ cho một số phim.

Unlike Fox Movies and Fox Action Movies this channel is also available in Dual Language for some movies.

WikiMatrix

Năm 2006, cô được Uematsu Nobuo mời trình diễn một bản Melodies of Life song ngữ tại Final Fantasy Voices Concert.

In 2006, she was asked by Nobuo Uematsu to perform a “defining version” of the song at the Final Fantasy Voices Concert.

WikiMatrix

Ngay cả trong trường hợp song ngữ đồng thời, một ngôn ngữ sẽ thường chiếm ưu thế hơn cái còn lại.

Even in the case of simultaneous bilinguals, one language usually dominates over the other.

WikiMatrix