tài sản trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bên tôi sẽ giải quyết tất cả mọi khiếu nại về tổn thất tài sản hợp lý.

My office is going to be processing any and all reasonable claims of property loss.

OpenSubtitles2018. v3

10 Có gì quý giá mà bạn xem là tài sản đặc biệt của riêng mình không?

10 Can you think of a valued personal possession that you view as special property?

jw2019

Phá hoại tài sản chính phủ mà không có lý do.

Seriously destroy public property.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng người ta có quyền bảo vệ tài sản và mạng sống của họ.

But a man’s got a right to protect his property and his life.

OpenSubtitles2018. v3

Bảng mô tả tài sản và thu nhập của bạn trông như thế nào ?

What does your income and asset profile look like ?

EVBNews

15 Tôn trọng tài sản của người khác góp phần vào sự hợp nhất trong hội thánh.

15 Showing respect for the property of others contributes to the unity of the congregation.

jw2019

Tôi nghĩ tôi thấy người quản lí tài sản.”

I thought I saw the estate manager.”

Literature

Đề án hoạt động bằng cách mua một tài sản toàn quyền sở hữu.

The scheme works by purchasing a freehold property .

WikiMatrix

Đừng đồng hóa tài sản của họ thành của riêng bạn.

Do not assimilate their property into your own.

WikiMatrix

Và những công chức nhà nước đáng ra phải trình báo tất cả tài sản và nợ.

And public officials are supposed to file to say what it is they have in terms of assets and liabilities.

ted2019

Tôi là tài sản của y.

I was his property.

OpenSubtitles2018. v3

Ta không phải tài sản của ai cả.

I am no one’s property.

OpenSubtitles2018. v3

Người quản lý tài sản nói anh ta thấy Rick vài ngày trước

Property manager said he last saw him here a few days ago.

OpenSubtitles2018. v3

Tài sản chung

General Properties

KDE40. 1

Marvin Gryska đề nghị hối lộ cho tôi để thả tài sản đóng băng của hắn.

Marvin Gryska all but offered me a bribe to release his frozen assets.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy sẽ phải có nhiều tài sản lớn.

She would have been a great asset.

OpenSubtitles2018. v3

Việc coi thường mạng sống và tài sản ngày càng gia tăng.

Disregard for life and property grows.

jw2019

Tôi biết anh là tài sản quý.

I knew you’d be an asset.

OpenSubtitles2018. v3

CLB này và phân xưởng sắt tọa lạc trên tài sản của tập đoàn Queen.

This club and the steel factory in which it’s located… are all assets of Queen Consolidated.

OpenSubtitles2018. v3

Ngươi chớ tra tay trên tài sản người trong ngày người gặp họa.

And you should not lay your hands on his wealth in the day of his disaster.

jw2019

Tài sản vô hình thường được mở rộng theo tuổi thọ tương ứng của chúng.

Intangible assets are typically expensed according to their respective life expectancy.

WikiMatrix

Ít ra thì quản lý khối tài sản của anh ta.

Can we manage his estate at least?

OpenSubtitles2018. v3

Nói cho cùng, chân dài không phải lúc nào cũng là tài sản quý.

Long legs, after all, are not always an asset.

Literature

Vậy thì tịch thu tài sản đi!

Well, then, foreclose.

OpenSubtitles2018. v3

Vì Payne không có tiền cũng không có tài sản nên tiền phạt không thu được.

Since Payne had no money and no property, the government could not collect the fine.

WikiMatrix