tấm thảm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi mà còn mang về tấm thảm nữa, vợ tôi sát hại tôi mất, Chris.

And if I bring home another rug, my wife’ll murder my motherfucking ass, Chris.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi trải các tấm thảm, mền gối ra trên tàu cho mấy đứa trẻ.

We laid mats and all kinds of blankets and stuff out on the deck for the babies.

OpenSubtitles2018. v3

Thư của tôi để dưới tấm thảm.

My letter went under the carpet.

OpenSubtitles2018. v3

Ko thì sáng mai, khi bọn chúng dỡ tấm thảm là chúng ta tiêu

They rip up that carpet, our game is over

opensubtitles2

Cản trở công việc của bệnh viện tới khi tôi trả anh tấm thảm?

Disrupt hospital business until I replace your carpet?

OpenSubtitles2018. v3

Cháu chỉ vào nó và hỏi, “Tấm thảm ở đâu ra thế ạ?”

I pointed to it and asked, ‘ So where did that come from ? ’

Literature

Anh sẽ làm hỏng tấm thảm nếu còn ngồi đó lâu hơn nữa.

You’ll ruin the upholstery if you sit there any longer.

OpenSubtitles2018. v3

Nhà đẹp, đồ đạc tao nhã, những tấm thảm chất lượng cao.

Nice place, decent furniture, good quality carpets.

OpenSubtitles2018. v3

Giống như dùng tấm thảm thần để đi lại.

Take the magic carpet for a ride.

ted2019

Để lan rộng tấm thảm màu xanh lá cây.

To spread a carpet of green

QED

Anh thực sự bị ám ảnh bởi tấm thảm.

You really are obsessedwith your carpets.

OpenSubtitles2018. v3

Adin Steinsaltz giải thích: “Viện trưởng chủ tọa, ngồi trên ghế hoặc tấm thảm đặc biệt.

Adin Steinsaltz explains: “The academy head presided, seated on a chair or on special mats.

jw2019

Tớ còn phải bỏ tấm thảm đi.

I still have to get rid of this carpet.

Tatoeba-2020. 08

Chà, tôi nghĩ mình sẽ lấy ít soda cho tấm thảm.

Well, I guess I will just get some soda for the rug.

OpenSubtitles2018. v3

Tấm thảm thêu đó cũ lắm rồi.

That is a very old tapestry.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nhìn qua khóe mắt, tôi thấy Mẹ cúi nhìn tấm thảm cũ màu nâu dưới sàn.

Using the corner of my eye again, I see her look down at the old brown rug beneath us.

Literature

Tấm thảm mới của tôi!

My new carpet!

OpenSubtitles2018. v3

Anh đâu phải đang đánh với một tấm thảm.

You’re not beating a carpet.

OpenSubtitles2018. v3

Đưa cho Merle một tấm thảm chùi chân chào mừng vào nhóm ư?

Throw down a welcome mat for Merle?

OpenSubtitles2018. v3

Do đó, tôi trải nó lên trên một tấm thảm gỗ.

So I spread it out onto a wooden sheet .

QED

Bị công việc hàng ngày che lấp, tấm thảm mau chóng bị lãng quên .

Overshadowed by the business of daily living, the carpet was soon forgotten .

EVBNews

Nó là một tấm thảm.

It’s a tapestry.

OpenSubtitles2018. v3

Mai tôi đưa tấm thảm về, vì vậy…

I’m having carpet put in tomorrow, so…

OpenSubtitles2018. v3

Người Ai Cập thích pho mát sữa dê, lọc lấy whey bằng những tấm thảm lau sậy.

Egyptians enjoyed goats ’ milk cottage cheese, straining the whey with reed mats .

ted2019

Tấm thảm được giám nghiệm

Carpet examined

EVBNews