truyện ngắn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tất cả những truyện ngắn của tôi đều đăng trong những tạp chí của phụ nữ.

All my stories were published in women’s magazines.

OpenSubtitles2018. v3

Chấn động biển sâu (Zářivé hlubiny) 1916 – Tuyển tập truyện ngắn, cũng được minh họa bởi Josef.

Vibrant Depths (Zářivé hlubiny) 1916 – Collection of short stories, also illustrated by Josef.

WikiMatrix

Bộ phim dựa trên dựa trên truyện ngắn “The Duel”(1908) của Joseph Conrad.

The film is based on the short story “Youth” by Joseph Conrad.

WikiMatrix

Tôi đã viết rất nhiều truyện ngắn.

I’ve written many short stories.

OpenSubtitles2018. v3

Doreen Baingana là một nhà văn và biên tập viên truyện ngắn người Uganda.

Doreen Baingana is a Ugandan short story writer and editor.

WikiMatrix

Truyện ngắn Harry, con Sói thảo nguyên (1928) của Hesse là tác phẩm đi đôi với cuốn sách.

Hesse’s 1928 short story “Harry, the Steppenwolf” forms a companion piece to the novel.

WikiMatrix

Tôi biết trên 300 truyện ngắn bằng chiếc máy tính nhỏ của mình, và tôi muốn được in sách.

I wrote over 300 short stories on that little laptop, and I wanted to get published.

QED

Cứ bắt đầu với với truyện ngắn đi…

Let’s start with the short and go from there.

OpenSubtitles2018. v3

Mẫu truyện ngắn đầu tiên có tựa “Watashitashi no Chō!

The first was a short story called “Watashitashi no Chō!

WikiMatrix

Phim dựa trên truyện ngắn “In Another Country” của David Constantine.

The film is based on the short story “In Another Country” by David Constantine.

WikiMatrix

Anh có muốn đọc truyện ngắn của em không á?

Do I want to read your short story?

OpenSubtitles2018. v3

Các truyện ngắn tiếp theo đều gây được sự chú ý.

The exterior next demanded attention.

WikiMatrix

Rod Sterling đã viết 40 truyện ngắn trước khi được chấp nhận một truyện.

Rod Serling wrote 40 stories before one was accepted.

Literature

Truyện ngắn là một thể loại văn học.

Poetry is a form of literature.

WikiMatrix

Phim hoạt hình thường là những câu truyện ngắn.

Cartoons are basically short stories.

ted2019

Cô cũng viết một truyện ngắn cho tuyển tập Oh, Love (2014).

She also wrote a short story for the anthology Oh, Love (2014).

WikiMatrix

Tập truyện ngắn đầu tiên của ông được in vào năm 2007.

His first collection of short stories was printed in 2007.

WikiMatrix

Định luật Niven cũng là tựa đề của một tập truyện ngắn xuất bản năm 1984 của Niven.

Niven’s Laws is also the title of a 1984 collection of Niven’s short stories.

WikiMatrix

Hầu hết truyện ngắn của bà viết về những khó khăn trong mối quan hệ nam nữ.

Most of her short stories tackle the difficult relationship between men and women.

WikiMatrix

Ngay tối hôm đó, tôi viết cái truyện ngắn đầu tiên của tôi.

That same night, I wrote my first short story.

Literature

Ông đã xuất bản trên 10 tập truyện ngắn.

He has also published more than ten volumes of short stories.

WikiMatrix

Sau khi bà gặp Ford ở Paris, Rhys đã viết truyện ngắn dưới sự bảo trợ của ông.

After she met Ford in Paris, Rhys wrote short stories under his patronage.

WikiMatrix

Aida Toledo (sinh năm 1952) là một nhà thơ Guatemala, nhà văn truyện ngắn và nhà giáo dục.

Aida Toledo (born 1952) is a Guatemalan poet, short story writer, non-fiction writer and educator.

WikiMatrix

Một số người đã thường hỏi liệu Munro thực sự viết truyện ngắn hay tiểu thuyết.

Some have asked whether Munro actually writes short stories or novels.

WikiMatrix

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.