xử lý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi sẽ xử lý cái xác bằng axit nhé?

I’ll do the body in the acid, okay?

OpenSubtitles2018. v3

Xử lý khu máy đánh bạc.

Cue the slots.

OpenSubtitles2018. v3

Mình ông không thể xử lý được cái này đâu.

Your body cannot handle this alone.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả mọi thứ được xử lý bằng thập phân.

Everything’s done in decimal.

ted2019

Để tôi xử lý cho.

No, no, I’ll take care of it!

OpenSubtitles2018. v3

Nếu có sơ hở, họ đã xử lý lâu rồi.

If they have skeletons, they’re buried deep .

OpenSubtitles2018. v3

Đôi khi, chúng tôi sẽ không thể xử lý khoản tiền kiểm tra.

Every now and then, our attempt to make a challenge deposit doesn’t work .

support.google

Năm 1928, họ đã tách ra được 1 g nguyên tố bằng cách xử lý 660 kg khoáng vật molybdenit.

In 1928 they were able to extract 1 gram of the element by processing 660 kg of molybdenite.

WikiMatrix

Xử lý thế nào thế?

How’s the hand?

OpenSubtitles2018. v3

Phải thật cẩn thận khi tiến hành xử lý hóa chất này.

Ultimate care must be carried out when handling this chemical.

WikiMatrix

Hậu Xử lý Nhận kí tự

OCR Post Processing

KDE40. 1

Bài hát được viết bởi ban nhạc phối hợp với Butch Walker, người đã xử lý sản xuất.

The song was written by the band in collaboration with Butch Walker, who handled production.

WikiMatrix

Hệ thống xử lý dữ liệu IBM 7090.

The IBM 7090 Data Processing System,

OpenSubtitles2018. v3

Anh đang xử lý rồi.

I’m working on it.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ xử lý này.

I’ll handle this.

QED

Tôi không thể xử lý nổi việc này thêm cả House.

I can’t… deal with this and house.

OpenSubtitles2018. v3

Euler Hermes xử lý 380.000 tập hồ sơ nợ tại hơn 130 quốc gia.

Euler Hermes handles 380,000 debt collection files in more than 130 countries.

WikiMatrix

Cần phải xử lý sớm ạ.

We have to track him down as soon as possible

OpenSubtitles2018. v3

Đó là cấp độ xử lý nhất định mà máy tính phải đạt được.

So there’s a certain performance level that the computer would need to get to .

ted2019

Đang xử lý.

Already on it, kid.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ để xử lý vụ cây chùy thủ đó….

Now, as for the dagger…

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy cho phép ta tuỳ ý xử lý ngươi.

He has allowed me to get even with you.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi không xử lý được anh ta.

WE DIDN’T GET HIM.

OpenSubtitles2018. v3

Và sau đó là nhiều phiên bản khác của máy xử lý văn bản ra đời.

And then more general versions of word processors came about.

ted2019

Anh sẽ xử lý em sau.

I’ll deal with you later.

OpenSubtitles2018. v3